Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 357026

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, o poukázaní nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

Súd p o u k a z u j e správcovi, Mgr. Ing. Pavlovi Korytárovi, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 eur.

Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 eur evidovaného pod pol. reg. D14b 1907 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Odôvodnenie

Okresný súd Trnava uznesením č. k. 25K/2/2007-52 zo dňa 10.07.2007 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 16.07.2006 začal konkurzné konanie voči dlžníkovi.

Okresný súd Trnava uznesením č. k. 25K/2/2007-70 zo dňa 12.09.2006 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 18.09.2007 vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, ustanovil správcu a vyzval veriteľov, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.

Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov. O odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu. Odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu. Nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku. Ak preddavok nepostačuje na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, neuhradená časť odmeny a výdavkov sa v konkurze považuje za pohľadávku proti podstate. Rovnako zložiteľ preddavku môže preddavok zaplatený na účet súdu uplatniť v konkurze ako pohľadávku proti podstate. Uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Vzhľadom na vyššie uvedené súd poukáže nevyplatenú časť preddavku, ktorá má slúžiť ako záloha na činnosť správcu v konkurze, správcovi vo výške 1.659,70 eur na účet č. 2923831071/1100 vedený v Tatra banka, a.s., tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová