Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 490085

GAMA TRANS s.r.o.

 • Konanie č. 490085
 • Vydaný 5.11.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 218 z roku 2012 12.11.2012
 • Úpadca GAMA TRANS s.r.o.
  IČO: 44732350
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: GAMA TRANS s.r.o., so sídlom Priemyselná 45, 071 01 Michalovce, IČO: 44 732 350 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: GAMA TRANS s.r.o., so sídlom Priemyselná 45, 071 01 Michalovce, IČO: 44 732 350 pre nedostatok majetku dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach.

Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do konkurzného konania.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie

iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej

písomnosti v Obchodnom vestníku

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/29/2012
 • ICS 7112217362
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Dana Geletová