Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 361834

BOVACOMERC,

 • Konanie č. 361834
 • Vydaný 30.11.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 236 z roku 2012 6.12.2012
 • Úpadca BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Navrhovatelia BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Vojtech Hlavna
  Jiráskova 32
  91702   Trnava
Druh
Oznam
Oznam

č.k. 43K/7/2006

IČS: 2106220041

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SCHÔDZE VERITEĽOV

Začiatok schôdze: 30.11.2012 o 10:20 hod.

Miesto schôdze: Okresný súd Trnava, Hlavná 49, Trnava

Zvolávateľ - predseda schôdze: JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka

V konkurznej veci úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom, Ružindolská 11, Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 2044/T

Prítomní veritelia:

Počet hlasov:

1. Vojtech Hlavna, Jiráskova 32, Trnava

Totožnosť overená podľa OP č. SJ 384 360 183.373

Na schôdzi veriteľov sú prítomní veritelia s celkovým počtom hlasov: 183.373 hlasov

hlasov

Program:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR

3. Rôzne, záver

K bodu 1) Otvorenie

Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov a privítal prítomných veriteľov. Predseda schôdze uviedol, že schôdze veriteľov má právo v zmysle § 35 ods. 2 ZKR zúčastniť sa každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať má ten veriteľ, ktorého pohľadávka bola v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov.

Predseda konštatuje, že je prítomný jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, takže schôdza veriteľov je uznášaniaschopná.

K bodu 2) Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu

Predseda schôdze pristúpil k ďalšiemu bodu programu, oboznámil veriteľov s dôvodmi zvolania schôdze veriteľov a poukázal na skutočnosť, že v súlade s ust. § 42 ods. 5 ZKR ak súd odvolá správcu počas konkurzu mimo schôdze veriteľov, bezodkladne zvolá schôdzu veriteľov na účely schválenia návrhu na nového správcu, pričom ustanovenia § 36 ods. 2 a 3 sa použijú primerane. V zmysle uvedeného prítomný veriteľ, ktorý je oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, má právo navrhnúť do funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov, ktorý vedie ministerstvo podľa osobitného predpisu. S ohľadom na uvedené pristúpil predseda k zisťovaniu návrhov veriteľov na ustanovenie nového správcu, a to postupne od veriteľa s najväčším počtom hlasov.

Jediný prítomný veriteľ s počtom hlasov 183.373, t.j. Vojtech Hlavna, Jiráskova 32, Trnava predložil návrh na ustanovenie nového správcu a to správcu JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu veriteľa na ustanovenie nového správcu JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava

Výsledky hlasovania:

Prítomný veriteľ s počtom hlasov 183.373, čo predstavuje 100 %, hlasoval za nového správcu JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava.

Bolo prijaté uznesenie č. 1:

Schôdza veriteľov schválila návrh nového správcu, ktorým je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava

K bodu 3) Rôzne, Záver

Predseda odovzdal slovo prítomným veriteľom a súčasne ich vyzval na prípadné otázky. Veritelia nemali žiadne otázky. Predsedajúci dopytom na prítomných veriteľov zisťuje, či prítomní veritelia majú námietky voči prijatým uzneseniam a priebehu schôdze. Nikto z prítomných veriteľov nemal námietky voči priebehu schôdze a uzneseniu prijatému na tejto schôdzi veriteľov. Na to predsedajúci schôdzi veriteľov poďakoval prítomným veriteľom za účasť a schôdzu veriteľov ukončil.

Zápisnica skončená a podpísaná o 10:28 hod.

Predseda: ..........................................

JUDr. Mária Kupcová

vyššia súdna úradníčka

Vojtech Hlavna, Jiráskova 32, Trnava

..............................................................

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 43K/7/2006
 • ICS 2106220041
 • Vydal JUDr. Mária Kupcová
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Bc. Zuzana Belková