Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 495504

Vgent Europe

 • Konanie č. 495504
 • Vydaný 3.12.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 238 z roku 2012 10.12.2012
 • Úpadca Vgent Europe
  IČO: 44151047
 • Navrhovatelia VGent Europe s.r.o. "v likvidácii"
  IČO: 44151047
  Szakkayho 1
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Vgent Europe, s.r.o. v likvidácii, Szakkayho 1, 040 01 Košice, IČO: 44 151 047, zast. Jánom Diňom, likvidátorom, bytom Na doline 32, 040 14 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 16.11.2012:

- Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. k návrhu na vyhlásenie konkurzu nebol pripojený,

- Zoznam záväzkov zo dňa 14.11.2012 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,

- Zmluvné a iné prehľady podľa ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. k návrhu na vyhlásenie konkurzu neboli pripojené,

- Zoznam spriaznených osôb podľa ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebol pripojený,

- posledná riadna individuálna účtovná závierka nebola k návrhu na vyhlásenie konkurzu pripojená,

- mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavená k 31.08.2012 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov.

Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 30K/16/2012 vo vyššie stanovej lehote.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/16/2012
 • ICS 7112229660
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Amália Geňová