Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 363713

BOVACOMERC,

 • Konanie č. 363713
 • Vydaný 11.12.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 244 z roku 2012 18.12.2012
 • Úpadca BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Navrhovatelia BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Vojtech Hlavna
  Jiráskova 32
  91702   Trnava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom, Ružindolská 11, Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 2044/T, o ustanovení správcu do funkcie, takto

Rozhodnutie

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Petra Ondreičku., so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava.

Odôvodnenie

Súd uznesením č.k. 43K/7/2006 zo dňa 28.8.2006, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 4.9.2006, právoplatným dňa 5.9.2006, začal konkurzné konanie proti dlžníkovi BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom Ružindolská 11, Trnava.

Súd uznesením č. k. 43K/7/2006-140 zo dňa 13.11.2006 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 20.11.2006, právoplatným dňa 31.12.2006, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom Ružindolská 11, Trnava a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Ing. Pavla Korytára, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava.

Súd uznesením č.k. 43K/7/2006-608 zo dňa 08.10.2012, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 16.10.2012, odvolal správcu Mgr. Ing. Pavla Korytára, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava z funkcie správcu úpadcu.

Súd oznamom č.k. 43K/7/2006-612 zo dňa 25.10.2012 zvolal schôdzu veriteľov na deň 30.11.2012 o 10.00 hod. za účelom schválenia návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 Z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze reštrukturalizácii. Oznam bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 31.10.2012

Schôdza veriteľov sa uzniesla na ustanovení nového správcu, a to JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, pričom za zvolenie nového správcu hlasoval jeden prítomný veriteľ s počtom hlasov 168.373, čo predstavovalo 100 % hlasov prítomných veriteľov. Zápisnica zo schôdze veriteľov bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 6.12.2012.

Podľa § 42 ods. 5 ZKR ak súd odvolá správcu počas konkurzu mimo schôdze veriteľov, bezodkladne zvolá schôdzu veriteľov na účely schválenie návrhu na nového správcu; ustanovenia § 36 ods. 2 a 3 sa použijú primerane. Ak schôdza veriteľov návrh na nového správcu neschváli, súd ustanoví správcu bez návrhu schôdze veriteľov.

Podľa § 36 ods. 2 ZKR na rokovaní schôdze veriteľov o výmene správcu má prítomný veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať právo navrhnúť do funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov, ktorý vedie ministerstvo podľa osobitného predpisu. O návrhoch na nového správcu schôdza veriteľov hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený.

Podľa § 36 ods. 3 ZKR ak sa schôdza veriteľov uznesie na výmene správcu, súd bezodkladne po doručení zápisnice zo schôdze veriteľov jedným uznesením odvolá doterajšieho správcu a ustanoví do funkcie správcu schváleného schôdzou veriteľov.

Vzhľadom k tomu, že uznesením č.k. 43K/7/2006-608 zo dňa 08.10.2012 bol Mgr. Ing. Pavol Korytár odvolaný z funkcie správcu a zo zápisnice zo zasadnutia schôdze veriteľov zo dňa 30.11.2012 vyplýva, že návrh na nového správcu JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava bol schválený, súd rozhodol tak, že ustanovil do funkcie správcu schváleného schôdzou veriteľov.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 43K/7/2006
 • ICS 2106220041
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Eva Ficková