Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 467351

PREFA Sučany

 • Konanie č. 467351
 • Vydaný 18.12.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 248 z roku 2012 27.12.2012
 • Úpadca PREFA Sučany
  IČO: 31561748
 • Navrhovatelia PREFA Sučany, a.s.
  IČO: 31561748
  Podhradská cesta 2
  03852   Sučany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto

Rozhodnutie

Reštrukturalizačný plán dlžníka PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748, prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 30.11.2012, zamieta.

Odôvodnenie

Podaním doručeným súdu 6.12.2012 navrhol dlžník ako predkladateľ reštrukturalizačného plánu, aby súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka v znení schválenom veriteľským výborom dňa 5.11.2012 a prijatom schvaľovacou schôdzou dňa 30.11.2012 a aby ukončil reštrukturalizáciu dlžníka. Na odôvodnenie svojho návrhu uviedol, že reštrukturalizačný plán vypracoval v zmysle ustanovenia § 133 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) dlžník a predložil ho na schválenie veriteľskému výboru. Veriteľský výbor schválil návrh reštrukturalizačného plánu dňa 5.11.2012 a odporučil, aby účastníci plánu hlasovali za jeho prijatie. Schvaľovacia schôdza konaná dňa 30.11.2012 rozhodla o prijatí reštrukturalizačného plánu. Dlžník v návrhu poukázal na to, že v danej veci neboli podstatným spôsobom porušené ustanovenia zákona o náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo iné ustanovenia týkajúce sa plánu s nepriaznivým vplyvom na niektorého z účastníkov konania, prijatie plánu nebolo dosiahnuté podvodným konaním alebo poskytnutím osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu, plán bol prijatý schvaľovacou schôdzou a tento nie je v podstatnom rozpore so spoločným záujmom veriteľov. Dlžník predložil návrh na potvrdenie plánu so zápisnicou zo schvaľovacej schôdze spolu s prílohami, ako sú uvedené na č.l. 734 spisu a s reštrukturalizačným plánom zo dňa 5.11.2012 spolu s prílohami uvedenými na strane 92 reštrukturalizačného plánu.

Z obsahu spisového materiálu vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Návrh na povolenie reštrukturalizácie podal dlžník, ktorý poukázal na to, že poveril správcu JUDr. Martina Kováčika vypracovaním reštrukturalizačného posudku, pričom správca v posudku zo dňa 22.3.2012 reštrukturalizáciu dlžníka odporučil. Uznesením č.k. 4R 1/2012-273 zo dňa 5.4.2012, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 73/2012 zo dňa 16.4.2012, rozhodol súd o začatí reštrukturalizačného konania voči dlžníkovi. Uznesením č.k. 4R 1/2012-278 zo dňa 17.56.2012, zverejneným v Obchodnom vestníku č.98/2012 zo dňa 23.5.2012, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka. Za správcu bol ustanovený správca, ktorý vypracoval reštrukturalizačný posudok, a to JUDr. Martin Kováčik.

Dňa 27.7.2012 sa konala schôdza veriteľov v zmysle ustanovenia § 126 ZKR. Na tejto schôdzi veriteľov bol zvolený päťčlenný veriteľský výbor zložený z nasledovných veriteľov:

- Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930,

- SLOVFOOD, a.s., so sídlom Vajnorská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 412 050,

- Považská cementáreň, a.s., so sídlom J. Kráľa, 018 63 Ladce, IČO: 31 615 716,

- PREFA ALFA, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 36 370 967,

- DIVIDEND, a.s., so sídlom Vajnorská 134/A, 832 07 Bratislava, IČO: 31 390 323.

Priamo na schôdzi veriteľov podal veriteľ RAVEN a.s., so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 595 804, námietku vo vzťahu k priznaniu hlasovacích práv veriteľom SLOVFOOD, a.s., PREFA ALFA, a.s. a DIVIDEND, a.s. Túto námietku doplnil podaním zo dňa 1.8.2012, v ktorom namietal, že zvoleným členom veriteľského výboru SLOVFOOD, a.s., PREFA ALFA, a.s. a DIVIDEND, a.s. nepatrili hlasovacie práva a nemohli byť volení do veriteľského výboru, lebo sú nepochybne spriaznenými osobami dlžníka, čo indikuje personálne zhodné alebo analogické zloženie ich štatutárnych orgánov so štatutárnym orgánom dlžníka.

Veriteľský výbor na zasadnutí dňa 5.11.2012 schválil dlžníkom predložený prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka.

Dňa 30.11.2012 sa pod dohľadom súdu konala schvaľovacia schôdza v zmysle § 146 a nasl. ZKR, ktorej predsedal správca. Zápisnicu zo schvaľovacej schôdze vrátane príloh predložil správca súdu dňa 4.12.2012.

Pred konaním schvaľovacej schôdze veritelia IMPOZANT, s.r.o. a veriteľ SEAFLY ESTATE a.s. zobrali prihlášky svojich pohľadávok späť. O tejto skutočnosti upovedomil správca prítomných veriteľov priamo na schvaľovacej schôdzi, po ukončení rozpravy, pred hlasovaním o prijatí plánu, pričom uviedol, že týmto veriteľom tak zaniklo postavenie účastníkov konania a že ustanovenia plánu, ktoré sa ich týkajú, treba považovať za obsolentné (č.l. 724 spisu).

Z obsahu predloženej zápisnice zo schvaľovacej schôdze konanej v zmysle § 146 a nasl. ZKR súd zistil, že schvaľovacej schôdze sa zúčastnilo 17 veriteľov s počtom hlasov 11.206.546. O prijatí plánu postupne hlasovali desiati zabezpečení veritelia, ktorí mali na účely hlasovania o prijatí plánu vytvorené samostatné skupiny pre zabezpečené pohľadávky, nezabezpečení veritelia, ktorých pohľadávky boli zaradené do samostatnej skupiny pre nezabezpečené pohľadávky a nezabezpečení veritelia, ktorých pohľadávky by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky. Samostatná skupina pre zabezpečené pohľadávky bola vytvorená pre pohľadávky veriteľa DIVIDEND, a.s. (skupina č. 1), pohľadávky veriteľa OTP Banka Slovensko a.s. (skupina č. 2 a skupina č. 3), veriteľa RAVEN a.s. (skupina č. 4), veriteľa SEAFLY ESTATE a.s. (skupina č. 5), veriteľa SLOVFOOD a.s. (skupina č. 6), pohľadávky veriteľa Tatra banka, a.s. (skupina č. 7 a skupina č. 8), veriteľa HYDRONIKA NOVA, a.s. (skupina č. 9) a veriteľa SETA Tehelne, a.s. (skupina č. 10). Za prijatie plánu hlasovala skupina č. 1, 4, 6, 7, 8. Skupina č. 2 nehlasovala, nakoľko pohľadávka veriteľa zaradeného do tejto skupiny nebola v čase konania schvaľovacej schôdze zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. S poukazom na ustanovenie § 148 ods. 2 ZKR sa považovala táto skupina za súhlasiacu s plánom. Za skupinu súhlasiacu s plánom sa v zmysle ustanovenia § 148 ods. 2 ZKR považovala aj skupina č. 3, nakoľko veriteľ, ktorého pohľadávka bola do tejto skupiny zaradená, nebol prítomný. Skupina č. 5 z dôvodu späťvzatia prihlášky nehlasovala. Skupiny č. 9 a 10 boli vytvorené pre zabezpečených veriteľov, ktorých pohľadávky by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky, nehlasovali, a preto sa aj tieto skupiny považovali za skupiny súhlasiace s plánom podľa § 148 ods. 2 ZKR. Za prijatie plánu teda hlasovala každá skupina pre zabezpečené pohľadávky. Skupina č. 11, t.j. skupina pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala taktiež za prijatie plánu, nakoľko za prijatie plánu hlasovala nadpolovičná väčšina hlasujúcich veriteľov, pričom ich hlasy v skupine presahovali väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov. Skupina č. 12 bola vytvorená pre pohľadávky veriteľov, ktorých pohľadávky by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky, nehlasovali, a preto sa táto skupina považovala za skupinu súhlasiacu s plánom podľa § 148 ods. 2 ZKR. Záverom schôdze správca skonštatoval, že schvaľovacia schôdza rozhodla o prijatí reštrukturalizačného plánu.

Podľa záväznej časti predloženého reštrukturalizačného plánu zabezpečení veritelia DIVIDEND, a.s. , OTP Banka Slovensko, a.s. , SEAFLY ESTATE, a.s., SLOVFOOD, a.s. a Tatra banka, a.s. majú byť uspokojení v rozsahu 100% z nominálnej výšky ich zistených pohľadávok v lehote 5 rokov od právoplatnosti uznesenia súdu o potvrdení reštrukturalizačného plánu, zabezpečený veriteľ RAVEN, a.s. v rozsahu 21% z nominálnej výšky jeho pohľadávok v lehote 5 rokov od právoplatnosti uznesenia súdu o potvrdení reštrukturalizačného plánu, zabezpečení veritelia HYDRONIKA NOVA, a.s. a SETA Tehelne, a.s. v rozsahu 9 % z nominálnej výšky ich pohľadávok v lehote 5 rokov od právoplatnosti uznesenia súdu o potvrdení reštrukturalizačného plánu, nezabezpečení veritelia v rozsahu 10 % z nominálnej výšky ich pohľadávok v lehote 5 rokov od právoplatnosti uznesenia súdu o potvrdení reštrukturalizačného plánu a nezabezpečení veritelia, ktorých pohľadávky by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky v rozsahu 9 % z nominálnej výšky ich pohľadávok v lehote 5 rokov od právoplatnosti uznesenia súdu o potvrdení reštrukturalizačného plánu. Reštrukturalizačný plán za použitú metódu reštrukturalizácie (strana 49 plánu) označuje zmenu pohľadávok veriteľov a pokračovanie v prevádzkovaní podniku dlžníka. Z opisnej časti plánu tiež vyplýva, že dlžník odo dňa 30.3.2012 prenajal svoj hnuteľný aj nehnuteľný majetok tretiemu subjektu, a to subjektu PREFA Sučany SK, a.s. a z výnosov z prenájmu a poradenskej činnosti tomuto subjektu mieni financovať splnenie plánu.

Súd pri posudzovaní reštrukturalizačného plánu vychádzal najmä z nasledovných ustanovení právnych predpisov:

Podľa § 5 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“), ak sa úpadok dlžníka rieši spôsobom ustanoveným týmto zákonom, súd, správca a veriteľský výbor postupujú pri riešení úpadku dlžníka tak, aby dosiahli pre veriteľov čo najvyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok; dlžník je pritom povinný poskytovať bez zbytočného odkladu všetku súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo požadovať.

Podľa § 6 ZKR, veritelia s rovnakými právami majú pri riešení úpadku dlžníka rovnaké postavenie; zvýhodňovanie niektorých veriteľov je neprípustné.

Podľa § 9 ods. 1 ZKR, spriaznenou osobou právnickej osoby sa na účely tohto zákona rozumie

a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby,

b) fyzická osoba alebo iná právnická osoba, ktorá má v právnickej osobe kvalifikovanú účasť,

c) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby uvedenej v písmene b),

d) blízka osoba fyzickej osoby uvedenej v písmenách a) až c),

e) iná právnická osoba, v ktorej má právnická osoba alebo niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) kvalifikovanú účasť.

Podľa § 95 ods. 2 ZKR, pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „podriadené pohľadávky“) sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených pohľadávok. Ak nie je možné uspokojiť podriadené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.

Podľa § 95 ods. 3 ZKR, tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka, ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je alebo bol spriaznený s úpadcom; na prípadné zabezpečenie týchto pohľadávok zabezpečovacím právom sa v konkurze neprihliada.

Podľa § 126 ods. 3 tretia a štvrtá veta ZKR, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Podriadený veriteľ ani veriteľ, ktorý by sa v konkurze uspokojoval v poradí ako podriadený veriteľ, nemá právo hlasovať na schôdzi veriteľov, ani právo byť volený do veriteľského výboru.

Podľa § 134 ods. 1 ZKR, plán musí byť vypracovaný tak, aby zabezpečoval čo najvyššiu možnú mieru uspokojenia veriteľov dlžníka pri zachovaní jeho reálnosti a udržateľnosti.

Podľa § 137 ods. 5 ZKR, ak sú v reštrukturalizácii prihlásené podriadené pohľadávky alebo pohľadávky, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky, v pláne sa vytvorí aj samostatná skupina týchto pohľadávok, pričom tieto pohľadávky nemôžu byť uspokojené rovnakým alebo lepším spôsobom ako iné pohľadávky.

Podľa § 151 ods. 1 ZKR, plán prijatý schvaľovacou schôdzou potvrdzuje súd uznesením na návrh predkladateľa plánu. Návrh na potvrdenie plánu je predkladateľ plánu povinný doručiť súdu do 10 dní od skončenia schvaľovacej schôdze; súčasťou návrhu je zápisnica zo schvaľovacej schôdze a ňou prijatý plán.

Podľa § 153 ods. 1 ZKR, ak nie sú dôvody na zamietnutie plánu, súd do 15 dní od doručenia návrhu na potvrdenie plánu predložený plán uznesením potvrdí; prílohu uznesenia tvorí plán potvrdený súdom. V uznesení o potvrdení plánu súd rozhodne aj o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Plán potvrdený súdom sa nezverejňuje; to sa nevzťahuje na ustanovenia o novom úvere.

Podľa § 154 ods. 1 ZKR, súd uznesením zamietne plán, ak

a) boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia tohto zákona o náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo iné ustanovenia týkajúce sa plánu, ak to malo nepriaznivý vplyv na niektorého z účastníkov plánu,

b prijatie plánu bolo dosiahnuté podvodným konaním alebo poskytnutím osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu,

c) plán nebol prijatý schvaľovacou schôdzou alebo dlžníkom; to neplatí, ak súd nahradil ich súhlas svojím rozhodnutím,

d) plán je v podstatnom rozpore so spoločným záujmom veriteľov.

Podľa § 154 ods. 2 ZKR, uznesenie o zamietnutí plánu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu sa môže do 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku odvolať predkladateľ plánu. O odvolaní rozhodne odvolací súd najneskôr do 30 dní od predloženia veci.

Citované ustanovenie § 154 ods. 1 ZKR vymedzuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom pre zamietnutie plánu súdom. V prípade, ak nie je dôvod na zamietnutie plánu, súd reštrukturalizačný plán uznesením potvrdí. Súd preto v zmysle § 153 ods. 1 ZKR primárne skúmal, či neexistujú dôvody na jeho zamietnutie, pričom zistil nasledovné skutočnosti:

Zo zoznamu spriaznených osôb, predloženého dlžníkom spolu s návrhom na povolenie reštrukturalizácie (č.l. 91 spisu), bolo zistené, že spriaznenými osobami dlžníka sú aj Ing. Alica Dostálová, Ing. Jaroslav Zigo, obchodná spoločnosť SEAFLY a.s., so sídlom Slovanské nábrežie, 841 10 Bratislava, IČO: 00 643 777 a obchodná spoločnosť KOIN Bratislava, so sídlom Vajnorská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 405 355.

V reštrukturalizačnom pláne sú ako veritelia, ktorých pohľadávky by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky z dôvodu, že sa jedná o spriaznené osoby dlžníka podľa ustanovenia § 9 ZKR, označení nasledovní veritelia: HYDRONIKA NOVA, a.s., SETA Tehelne, a.s., JUDr. Dobríková Mariana, PREFA Sučany SK, a.s., PREFA ZOZ, a.s., S.A.R. Invest, s.r.o., SEAFLY, a.s., Ing. Zigo Jaroslav (strana 29 plánu).

Zo spisu č.l. 516 bolo zistené, že podľa stavu k 26.6.2012 boli akcionármi dlžníka s podielom väčším ako 5 % na základnom imaní obchodné spoločnosti SEAFLY ESTATE, a.s., KOIN Bratislava s.r.o., M Securities o.c.p., a.s. a KAMEX a.s., v likvidácii. V zozname spriaznených osôb (č.l. 91 spisu) je ako akcionárom dlžníka s kvalifikovanou účasťou na jeho základnom imaní uvedená aj obchodná spoločnosť SEAFLY a.s.

Zo zoznamu akcionárov s podielom na základnom imaní viac ako 5 % obchodnej spoločnosti DIVIDEND, a.s. (č.l. 508 spisu) súd zistil, že akcionármi obchodnej spoločnosti DIVIDEND, a.s. s podielom väčším ako 5 % na základnom imaní boli ku dňu 13.12.2011 obchodné spoločnosti SEAFLY a.s., UHORSKO a.s., SETA Tehelne, a.s., DIVIDEND NÁBYTOK a.s. a SLOVFOOD a.s.

Zo spisu č.l. 513 bolo zistené, že obchodné spoločnosti SEAFLY a.s. a KOIN Bratislava s.r.o. boli ku dňu 13.8.2012 akcionármi spoločnosti SLOVFOOD a.s. vlastniaci viac ako 5 % akcií.

Z obsahu Zápisnice zo schôdze veriteľov dlžníka zo dňa 27.7.2012 súd zistil, že dňa 27.7.2012 prijala schôdza veriteľov dlžníka uznesenie, ktorým bol zvolený veriteľský výbor dlžníka v zložení Tatrabanka, a.s., SLOVFOOD, a.s., Považská cementáreň, a.s., PREFA ALFA, a.s. a DIVIDEND, a.s. Po preverení týchto členov veriteľského výboru z hľadiska ich personálneho a majetkového prepojenia s dlžníkom bolo zistené, že veriteľ SLOVFOOD, a.s. je spriaznenou osobou dlžníka podľa § 9 ods. 1 písm. e) ZKR, nakoľko v tejto obchodnej spoločnosti má kvalifikovanú účasť obchodná spoločnosť KOIN Bratislava s.r.o, ktorá je spriaznenou osobou dlžníka podľa § 9 ods. 1 písm. b) ZKR z dôvodu, že je akcionárom dlžníka. Veriteľ DIVIDEND, a.s. je spriaznenou osobou dlžníka podľa § 9 ods. 1 písm. e) ZKR, a to z dôvodu, že akcionárom tohto veriteľa s kvalifikovanou účasťou na jeho základnom imaní je spriaznená osoba dlžníka podľa § 9 ods. 1 písm. b) ZKR, a to SEAFLY a.s..

Z Obchodného registra Okresného súdu Žilina súd zistil, že spoločníkom obchodnej spoločnosti IMPOZANT, s.r.o. je aj Ing. Jaroslav Zigo, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo výške 50 %. Vzhľadom na to, že táto fyzická osoba bola spriaznená osoba dlžníka podľa § 9 ods. 1 písm. b) ZKR, keďže do dňa 28.6.2012 bola členom predstavenstva dlžníka, bola založená spriaznenosť tejto obchodnej spoločnosti s dlžníkom podľa § 9 ods. 1 písm. e) ZKR.

Z Obchodného registra Okresného súdu Žilina súd zistil, že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti PREFA, s.r.o., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 647 057, je dlžník, a teda že obchodná spoločnosť PREFA, s.r.o. je spriaznenou osobou dlžníka v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. e) ZKR.

Zo spisového materiálu (č.l. 418 až 440 spisu) a z konečného zoznamu pohľadávok vyplýva, že veriteľ RAVEN, a.s., so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 595 804, si do reštrukturalizácie prihlásil okrem pohľadávok z titulu nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný obchodný tovar aj pohľadávky, ktoré nadobudol na základe zmlúv o postúpení pohľadávok zo dňa 31.10.2011 (č.l. 423 spisu), zo dňa 28.12.2011 (č.l. 426 spisu) a zo dňa 14.2.2012 (č.l. 429 spisu) od obchodnej spoločnosti PREFA, s.r.o. Tieto postúpené pohľadávky boli v reštrukturalizácii dlžníka prihlásené veriteľom RAVEN, a.s. pod poradovým č. 1 v sume 624.246 EUR, pod poradovým č. 2 v sume 175.655,13 EUR a pod poradovým č. 3 v sume 2.351,85 EUR, celkovo v sume 802.252,98 EUR. Veriteľ RAVEN, a.s. si tieto pohľadávky uplatnil ako zabezpečené pohľadávky. Správca tieto tri zabezpečené pohľadávky v celom rozsahu poprel. Následne dlžník dňa 3.8.2012 tieto pohľadávky spolu s ich zabezpečením uznal, ktorú skutočnosť oznámil správca súdu podaním zo dňa 16.8.2012 (č.l. 541 až 545 spisu).

Z predloženého reštrukturalizačného plánu vyplýva, že medzi veriteľov, ktorých pohľadávky by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky, dlžník zaradil veriteľov HYDRONIKA NOVA, a.s., SETA Tehelne, a.s., JUDr. Dobríkovú Marianu, PREFA Sučany SK, a.s., PREFA ZOZ, a.s., S.A.R. Invest, s.r.o., SEAFLY, a.s. a Ing. Jaroslava Ziga. Z vyššie uvedených zistení súdu však vyplýva, že okrem týchto osôb mali byť medzi nimi zaradení aj nasledovní veritelia:

- SLOVFOOD, a.s., so zistenými zabezpečenými pohľadávkami v celkovej sume 1.105.357,1 eur a zistenými nezabezpečenými pohľadávkami v sume 27.766,60 eur,

- DIVIDEND, a.s., so zistenými zabezpečenými pohľadávkami v celkovej sume 434.191,78 eur,

- RAVEN, a.s., v rozsahu zistených zabezpečených pohľadávok v sume 802.252,98 EUR,

- IMPOZANT, s.r.o., so zistenými nezabezpečenými pohľadávkami v celkovej sume 4.529,82 eur,

- SEAFLY ESTATE a.s., so zistenými zabezpečenými pohľadávkami v celkovej sume 380.680 eur.

Zabezpečení veritelia SLOVFOOD, a.s. a DIVIDEND, a.s. napriek tomu, že ich je potrebné považovať za spriaznené osoby dlžníka v zmysle ustanovenia § 9 ZKR, mali v rozpore s ustanovením § 126 ods. 3 ZKR priznané hlasovacie práva na schôdzi veriteľov konanej podľa § 126 ZKR. Podľa tohto zákonného ustanovenia zároveň nemali právo byť členmi veriteľského výboru. Okrem uvedeného, títo veritelia boli zvýhodnení v reštrukturalizačnom pláne, keďže ich pohľadávky sa podľa reštrukturalizačného plánu majú uspokojiť v rozsahu 100 %, hoci v zmysle § 137 ods. 5 ZKR mali byť uspokojené v rozsahu, v ktorom sa podľa plánu majú uspokojovať pohľadávky, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky, teda v rozsahu 9 %.

V rozpore so zákonom mali na schôdzi veriteľov konanej v zmysle § 126 ZKR priznané hlasovacie práva aj veritelia IMPOZANT, s.r.o. a veriteľ SEAFLY ESTATE a.s., napriek tomu, že sú alebo boli spriaznenými osobami dlžníka.

Zabezpečený veriteľ RAVEN, a.s. nadobudol pohľadávky v sume 802.252,98 EUR postúpením od obchodnej spoločnosti PREFA, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je dlžník, z ktorého dôvodu obchodná spoločnosť PREFA, s.r.o. je spriaznenou osobou dlžníka v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. e) ZKR. Keďže tieto postúpené pohľadávky pôvodne patrili veriteľovi, ktorý sa na účely ZKR považuje podľa § 95 ods. 3 ZKR za osobu spriaznenú s dlžníkom, s poukazom na ustanovenie § 137 ods. 5 ZKR, po zohľadnení uspokojenia pohľadávok zaradených do skupiny pohľadávok, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky, mali byť uspokojené v rozsahu 9 %. V zmysle reštrukturalizačného plánu však tieto pohľadávky majú byť uspokojené v rozsahu 21 %, čo je v rozpore s § 137 ods. 5 ZKR.

Podradiac príslušné skutkové zistenia uvedené vyššie pod príslušné ustanovenia ZKR súd dospel k záveru, že boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia ZKR o postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne, ako aj iné ustanovenia týkajúce sa plánu, čo malo nepriaznivý vplyv na viacerých účastníkov plánu, najmä nezabezpečených veriteľov (§ 154 ods.1 písm. a) ZKR). Súčasne možno urobiť záver, že prijatie plánu bolo dosiahnuté poskytnutím osobitných výhod niektorým účastníkov plánu, a to v podobe vyššej miery uspokojenia ich pohľadávok nad zákonom stanovený limit ich možného uspokojenia (§ 154 ods.1 písm. b) ZKR). Nakoniec možno konštatovať, že plán je aj v podstatnom rozpore so spoločným záujmom veriteľov (§ 154 ods.1 písm. d) ZKR).

K jednotlivým zákonným dôvodom zamietnutia plánu:

Ad dôvod podľa § 154 ods.1 písm. a) ZKR:

Z vyššie uvedených skutkových zistení súdu vyplýva, že na príprave plánu participovali aj viacerí spriaznení veritelia dlžníka, ktorým bolo v rozpore s § 126 ods. 3 ZKR priznané hlasovacie právo na schôdzi veriteľov konanej podľa § 126 a niektorí boli aj zvolení do veriteľského výboru napriek zákonnému zákazu možnosti týchto veriteľov byť členom veriteľského výboru obsiahnutom v tom istom zákonnom ustanovení. Týmto boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia o príprave plánu. Tieto porušenia mali nepriaznivý vplyv na iných účastníkov plánu - nielenže namiesto spriaznených veriteľov, ktorí boli členmi veriteľského výboru v rozpore so zákonom, mohli byť členmi veriteľského výboru iní veritelia a tak participovať na príprave plánu, ale najmä nezabezpečení veritelia mohli dosiahnuť vyššiu mieru uspokojenia svojich pohľadávok. Logicky, ak spriaznení zabezpečení veritelia majú v pláne v rozpore so zákonom určenú mieru uspokojenia 100% (veriteľ RAVEN, a.s. 21%) a dvaja spriaznení nezabezpečení veritelia 10 %, pričom ich pohľadávky sú spolu vo výške 2.754.778,28 eur (t.j. 43,86 % všetkých nezabezpečených pohľadávok), hoci pri dodržaní ustanovení ZKR mali mať títo spriaznení veritelia dlžníka mieru uspokojenia 9 %, tak finančné prostriedky, s ktorými dlžník uvažoval ako s prostriedkami na uspokojenie pohľadávok týchto spriaznených veriteľov, mohli byť použité na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v miere vyššej ako kalkuluje plán v predloženej podobe. Predložený plán tak nespĺňa ani požiadavku § 134 ods.1 ZKR na zabezpečenie čo najvyššej miery uspokojenia veriteľov dlžníka. Súd si vykonal kontrolný prepočet hypotetickej miery uspokojenia nezabezpečených veriteľov pri dodržaní zákonných zásad uspokojovania pohľadávok prihlásených v reštrukturalizácii oproti stavu v reštrukturalizačnom pláne a zistil, že pri približne rovnakom objeme finančných prostriedkov určených na uspokojenie všetkých veriteľov mohli byť v prípade uspokojenia pohľadávok spriaznených veriteľov v rozsahu 9 % pohľadávky ostatných nezabezpečených veriteľov uspokojené v rozsahu 44,09 %, čo predstavuje viac ako štvornásobok ponúknutého uspokojenia dlžníkom. Pritom miera uspokojenia pohľadávok zabezpečených veriteľov by sa nezmenila (100 %; veriteľ RAVEN, a.s. 20 %). Vychádzajúc z rovnakých vstupných údajov súd kvantifikoval, že keby dlžník v rozpore so zákonom neponúkol veriteľom, ktorých pohľadávky mali byť uspokojované v poradí ako podriadené pohľadávky, vyššie uspokojenie ako ním identifikovaným spriazneným veriteľom, bol realizovateľný aj variant, podľa ktorého zabezpečené pohľadávky by boli uspokojené v rozsahu 100 %, pohľadávky veriteľa RAVEN, a.s. v sume 210.133,59 eur v rozsahu 21 %, pohľadávky spriaznených veriteľov v rozsahu 20 % a pohľadávky nezabezpečených veriteľov v rozsahu 32,66 % (tabuľky týkajúce sa realizovaných prepočtov sa nachádzajú na č.l. 1032 až 1038 spisu).

K procesu prípravy a schvaľovania plánu možno podotknúť, že postup, keď po späťvzatí prihlášok dvoma evidentne spriaznenými veriteľmi tesne pred konaním schvaľovacej schôdze túto skutočnosť správca oboznámil prítomným veriteľom až po skončení rozpravy na schvaľovacej schôdzi konanej podľa ustanovenia § 146 a nasl. ZKR a hlasovalo sa o pláne zahŕňajúceho aj veriteľov, ktorí už v tom čase neboli účastníkmi plánu, nebol správny. O späťvzatí prihlášok bolo potrebné prítomných veriteľov informovať už pred rozpravou a následne podľa § 147 ods. 2 ZKR odročiť hlasovanie o prijatí plánu a plán v príslušnom rozsahu upraviť. Naviac ani späťvzatie prihlášok dvoch spriaznených veriteľov IMPOZANT, s.r.o. a SEAFLY ESTATE a.s. nič nemení na tom, že v rozpore s ustanoveniami ZKR bolo týmto veriteľom priznané hlasovacie právo na schôdzi veriteľov konanej v zmysle § 126 ZKR a aj tým porušené ustanovenia ZKR o príprave plánu.

Ad dôvod podľa § 154 ods. 1 písm. b) ZKR:

Ako už bolo spomenuté vyššie, viacerým spriazneným veriteľom plán v rozpore so ZKR zaručuje vyššiu mieru uspokojenia ako pri dodržaní ustanovení ZKR. Vyššiu mieru uspokojenia spriaznených veriteľov súd hodnotí ako poskytnutie osobitných výhod spriazneným veriteľom.

Ad dôvod podľa § 154 ods.1 písm. d) ZKR:

Hoci ZKR neobsahuje legálnu definíciu spoločného záujmu veriteľov, s poukazom na § 5 a najmä § 134 ods. 1 ZKR možno vyvodiť, že spoločným záujmom veriteľov je predovšetkým dosiahnutie čo najvyššej miery uspokojenia veriteľov (obdobne definoval spoločný záujem veriteľov v reštrukturalizačnom pláne na strane 40 aj dlžník). Možno dodať, že sa tak má stať v čo najkratšej dobe pri minimalizácii nákladov a pri reštrukturalizácii aj pri zachovaní podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka. Predložený plán uvedené kritériá nespĺňa. Uprednostnenie uspokojenia spriaznených veriteľov dlžníka pred uspokojením nezabezpečených veriteľov nezabezpečuje najvyššiu možnú mieru uspokojenia veriteľov, keď viacero spriaznených veriteľov má byť v rozpore so ZKR uspokojených vo vyššej miere na úkor miery uspokojenia iných veriteľov. Spoločný záujem veriteľov nemožno stotožňovať so záujmom jediného veriteľa (alebo viacerých), hoci zabezpečeného, prípadne aj majoritného (porovnaj rozhodnutie Ústavného súdu SR sp.zn. I. ÚS 200/2011).

Súd považuje za podstatné aj porovnanie potenciálnej miery uspokojenia veriteľov v konkurze a pri splnení predloženého reštrukturalizačného plánu. Zákonným dôsledkom zamietnutia plánu je totiž vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Vzhľadom na so zákonom rozpornú 100%-nú mieru uspokojenia viacerých spriaznených veriteľov dlžníka, s ktorou počíta reštrukturalizačný plán, možno s poukazom na § 95 ods. 3 ZKR urobiť záver, že s výnimkou spriaznených veriteľov dlžníka by v konkurze veritelia mohli počítať s vyššou mierou uspokojenia, ako im zaručuje reštrukturalizačný plán dlžníka. Ak sa totiž v zmysle § 95 ods. 3 ZKR na zabezpečenie pohľadávok spriaznených veriteľov v konkurze neberie zreteľ, výnos zo speňaženia predmetov zabezpečenia spriaznených veriteľov by bol v konkurze použitý na uspokojenie iných veriteľov, a teda by im zabezpečil minimálne takú mieru uspokojenia ako predložený reštrukturalizačný plán. V tejto súvislosti súd na doplnenie uvádza, že podľa strany 40 reštrukturalizačného plánu dlžník predpokladá, že pokiaľ by finančná situácia dlžníka predsa len vyústila do realizácie konkurzného konania voči dlžníkovi, pre veriteľov dlžníka by to vzhľadom na veriteľskú skladbu dlžníka a zabezpečenie jednotlivých veriteľov znamenalo podstatne nižšiu mieru uspokojenia pohľadávok, pričom na miere ich uspokojenia by sa v konkurze negatívne prejavili vysoké náklady konkurzného konania (na strane 52 plánu dlžník s poukazom na údaj v reštrukturalizačnom posudku uvádza predpokladané náklady konkurzu v sume 885.031 eur). Podľa údajov obsiahnutých v reštrukturalizačnom pláne, zostatková účtovná hodnota majetku bola ku dňu 30.9.2012 celkom vo výške 12.667.615,18 eur (strana 51 plánu; prehľad tohto majetku tvorí prílohu č. 22 reštrukturalizačného plánu). Z toho zostatková účtovná hodnota majetku zabezpečeného v prospech zabezpečených veriteľov predstavuje podľa dlžníka sumu 10.304.693,24 eur (strana 51 plánu). Z predloženej mimoriadnej účtovnej závierky dlžníka vyhotovenej za mesiac apríl 2012 (príloha č. 28 reštrukturalizačného plánu, č.l. 1012 spisu), t.j. v čase začatia reštrukturalizačného konania však vyplýva, že dlžník mal v tom čase majetok v hodnote 24.603.201,27 eur. Podľa mimoriadnej účtovnej závierky dlžníka vyhotovenej za mesiac september 2012 (príloha č. 28 reštrukturalizačného plánu, č.l. 987 spisu) mal dlžník majetok v hodnote 22.385.084,08 eur. Majetok v deklarovanej hodnote 12.667.615,18 eur zodpovedá podľa zistenia súdu dlhodobému hmotnému majetku, pozostávajúcemu najmä z pozemkov, stavieb, samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí a ostatného dlhodobého hmotného majetku. Okrem toho však dlžník vo svojom účtovníctve v mesiaci september 2012 evidoval dlhodobý finančný majetok v hodnote 1.503.703,21 eur (cenné papiere) a obežný majetok v hodnote 8.147.085,39 eur, z toho zásoby v hodnote 1.063.414,35 eur, krátkodobé pohľadávky v hodnote 6.912.106,22 eur a finančné prostriedky 171.537,82 eur (peniaze 3.845,23 eur, účty v bankách 167.692,59 eur). Keď zohľadníme údaje o veriteľoch prihlásených v reštrukturalizačnom konaní, zabezpečené pohľadávky by v prípade konkurzu boli uplatnené v sume 5.413.668,71 eur, pričom by sa jednalo o pohľadávky troch veriteľov, a to OTP Banka Slovensko, a.s. v celkovej sume 245.897,86 eur, Tatra banka, a.s. v celkovej sume 4.957.637,26 eur a RAVEN, a.s. v sume 210.133,59 eur. Na zabezpečenie veriteľov, ktorí sú alebo boli spriaznení s dlžníkom, by sa v zmysle ustanovenia § 95 ods. 3 ZKR neprihliadalo, pričom by sa zároveň museli uspokojovať v súlade s ustanovením § 95 ods. 2 ZKR, a teda až z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý by vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených pohľadávok. Pohľadávky nezabezpečených veriteľov vrátane pohľadávok, ktoré by sa uspokojovali ako podriadené pohľadávky, by boli celkom vo výške 11.028.808,54 eur. Z toho podriadené pohľadávky by boli v sume 5.619.835,42 eur a suma 5.408.973,12 eur by pripadala na ostatné pohľadávky nezabezpečených veriteľov. S poukazom na tieto údaje týkajúce sa pohľadávok uplatnených v reštrukturalizácii a údaje o majetku dlžníka vyplývajúce z mimoriadnych účtovných závierok dlžníka je vysoko pravdepodobné, že aj v prípade, ak by náklady konkurzu boli vo výške 885.031 eur, zabezpečení veritelia by boli v konkurze uspokojení v celom rozsahu a všetci nezabezpečení veritelia by boli uspokojení minimálne v rozsahu, ktoré im zabezpečuje reštrukturalizačný plán, t.j. minimálne v rozsahu 10 % (10 % zo všetkých nezabezpečených pohľadávok vrátane podriadených pohľadávok predstavuje 1.102.880,85 eur).

Na dôvažok súd považuje za potrebné sa vyjadriť aj k použitej metóde reštrukturalizácie. Reštrukturalizačný plán za použitú metódu reštrukturalizácie (strana 49 plánu) označuje zmenu pohľadávok veriteľov a pokračovanie v prevádzkovaní podniku dlžníka. Ako vyplýva zo samotného reštrukturalizačného plánu (strana 5 až 9 plánu), v poradí druhá použitá metóda reštrukturalizácie je v rozpore so súčasnou aj plánovanou realitou - dlžník už prakticky nevykonáva svoju činnosť, v zásade všetok svoj majetok prenajal tretiemu subjektu PREFA Sučany SK, a.s. a iba z výnosov z nájomného a poradenskej činnosti tomuto subjektu má financovať splnenie reštrukturalizačného plánu. Aj predaj kamenina je realizovaný tak, že ho ťaží sám odberateľ. Dlžník svoj core business - stavebnú výrobu prestal vykonávať. V prevádzkovaní svojho podniku tak dlžník už v súčasnosti nepokračuje a podľa plánu ani nemieni pokračovať. Ak by táto situácia bola existovala už v čase posudzovania reštrukturalizačného posudku súdom, viedlo by to k zastaveniu reštrukturalizačného konania pre nejasnosť a nezrozumiteľnosť posudku (§ 116 ods. 1 písm. b) ZKR), nakoľko správca môže v zmysle § 109 ods. 3 písm. c) ZKR reštrukturalizáciu odporučiť iba ak možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka.

Vzhľadom na to, že prejednávanej veci existujú dôvody, ktoré vylučujú potvrdenie plánu súdom, súd musel v zmysle citovaných zákonných ustanovení plán prijatý schvaľovacou schôdzou zamietnuť.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predkladateľ plánu do 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 4R/1/2012
 • ICS 5112211357
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal JUDr., Ing. Katarína Muráriková