Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 498743

2 H s.r.o.

 • Konanie č. 498743
 • Vydaný 19.12.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 250 z roku 2012 31.12.2012
 • Úpadca 2 H s.r.o.
  IČO: 36197050
  Vajanského 71
  07101   Michalovce
Správcovia
 • Dana Husťáková, JUDr.
  IČO: 31314261
  Bratislavská 22
  04011   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 2 H s.r.o., so sídlom Vajanského 71, Michalovce 071 80, IČO: 36 197 050, IČO: 36 197 050 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Dana Husťáková, so sídlom kancelárie Košice 040 01, Žriedlová 3, zn. správcu: S738.

Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úradu nákladov konkurzu, pričom u k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež posúdi vymáhateľnosť, prípadne speňažiteľnosť pohľadávok ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka a zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/55/2012
 • ICS 7112230120
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Lucia Buľková