Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 468135

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 468135
 • Vydaný 20.12.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 1 z roku 2013 2.1.2013
 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • RE-STAV s.r.o.
  Nábrežie Mládeže 85
  94901   Nitra
 • GEA Klimatizácia s.r.o.
  Odborárska 3
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, správcom ktorého je: JUDr. Martina Fiľakovská, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, o návrhu správkyne na priznanie odmeny za výkon funkcie predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

I. P r i z n á v a správkyni JUDr. Martine Fiľakovskej, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina odmenu vo výške 796,66 EUR a úhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 8,60 EUR.

II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť predbežnej správkyni JUDr. Martine Fiľakovskej, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina odmenu vo výške 796,66 EUR a náhradu vynaložených výdavkov vo výške 8,60 EUR z preddavku evidovaného pod položkou denníka D14K 29/12 a pol. reg. 29/12, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

III. Nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 854,44 EUR poukazuje na účet správy podstaty.

Odôvodnenie

Uznesením č. k. 3K 9/2012-187, zverejneným v Obchodnom vestníku OV 170/2012 dňa 04.09.2012, rozhodol súd o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu a za správkyňu ustanovil JUDr. Martinu Fiľakovskú, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, ktorá vykonávala funkciu predbežného správcu.

Podaním, doručeným súdu dňa 10.09.2012, si správkyňa uplatnila právo na priznanie odmeny vo výške 663,88 EUR + 20% DPH a náhradu výdavkov vo výške 8,60 EUR vynaložených za poštovné.

Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov. O odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do 30 dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu. Odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu. Nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie skončilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku. Ak preddavok nepostačuje na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, neuhradená časť odmeny a výdavkov sa v konkurze považuje za pohľadávku proti podstate. Rovnako zložiteľ preddavku môže preddavok zaplatený na účet súdu uplatniť v konkurze ako pohľadávku proti podstate. Uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku. Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Podľa § 10 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z., ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 11 ods. 2 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z., - výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 EUR.

Podľa § 11 ods. 3 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z., predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 ZKR), najviac v sume 497,91 EUR pri fyzickej osobe a 995,82 EUR pri právnickej osobe.

Súd preskúmal návrh predbežnej správkyne čo do uplatnených nárokov a doložených listinných dokladov a zistil, že predbežná správkyňa má nárok na paušálnu odmenu v sume 663,88 EUR + 20% DPH (t.j. 796,66 EUR) a na náhradu preukázaných výdavkov v sume 8,60 EUR.

Zvyšná časť preddavku bude po právoplatnosti tohto uznesenia poukázaná na účet správy podstaty tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/9/2012
 • ICS 5112215699
 • Vydal JUDr. Mária Kalašová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal JUDr. Mária Kalašová