Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 506722

MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.

 • Konanie č. 506722
 • Vydaný 11.3.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 53 z roku 2013 15.3.2013
 • Úpadca MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.
  IČO: 36463493
  Štefánikova 26
  06601   Humenné
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu MEDIPROGRESS Humenné s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 066 01 Humenné, IČO: 36463493, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 28.02.2013 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto

Rozhodnutie

potvrdzuje prevod pohľadávok vo výške 13 281,23 eura prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 65 - 82, z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľaSlovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Odôvodnenie

Návrhom doručeným súdu dňa 28.02.2013 navrhovateľ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 navrhol, aby súd rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok vo výške 13 281,23 eura z pôvodného veriteľa úpadcu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na navrhovateľa. Svoj návrh odôvodnil navrhovateľ tým, že na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 4/2012/VŠZP-K zo dňa 05.10.2012 v znení jej Dodatku č. 1,uzatvorenej medzi veriteľom úpadcu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 ako postupcom a spoločnosťou Slovenská konsolidačná, a.s. ako postupníkom došlo k postúpeniu pohľadávok prihlásených do konkurzu z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. na spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s.. Spolu došlo k postúpeniu pohľadávok v celkovej výške 13 281,23 eura.

Navrhovateľ k návrhu predložil Zmluvuo postúpení pohľadávok č. 4/2012/VŠZP-K zo dňa 05.10.2012 s úradne osvedčenými podpismi postupcu a postupníka, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.10.2012, dodatok č. 1 k zmluve, ktorý nadobudol účinnosť dňa 13.12.2012, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je príloha č. 1 k zmluve a výpis z centrálneho registra zmlúv, v ktorom boli zmluva a jej dodatok publikované. Podľa prílohy č. 1 veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. postúpil na navrhovateľa pohľadávky vo výške 13 281,23 eura.

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) v znení platnom a účinnom do 31.12.2011, ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, na iného účastníka konkurzného konania, súd na návrh nadobúdateľa pohľadávky potvrdí prevod alebo prechod pohľadávky na nadobúdateľa pohľadávky, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky zamietne.

Podľa § 26 ods. 2 ZKR návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky musí byť doložený listinami, ktoré prevod alebo prechod pohľadávky preukazujú. Ak ide o návrh na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky z dôvodu prevodu pohľadávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávky musia byť úradne osvedčené.

Podľa § 206a ZKR konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak odsek 2 neustanovuje inak.

Súd mal z predložených listín za preukázané, že v priebehu konkurzného konania došlo k prevodu pohľadávky pôvodného veriteľa úpadcu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na navrhovateľa, ktorý je účastníkom konkurzného konania. Pretosúdnávrhuna potvrdenie prevodu pohľadávky vyhovel.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/78/2009
 • ICS 8109234699
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková