Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 515371

OZ-ŠANCA PRE KAŽDÉHO V MEDZIBODROŽÍ "v likvidácii"

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: OZ-ŠANCA PRE KAŽDÉHO V MEDZIBODROŽÍ „v likvidácii“, so sídlom ul. Zelená 21, Veľké Kapušany, IČO: 35 567 457, zast. Mgr. Ildikó Vargová, likvidátorka, nar. 05.09.1975, bytom Záhradná 2, Veľké Kapušany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 04.03.2013:

- Doložiť aktuálny výpis z príslušného registra evidujúceho dlžníka nie starší ako 3 mesiace.

- Zoznam majetku zo dňa 31.01.2013 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

- Zoznam záväzkov zo dňa 31.01.2013 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

- Doložiť zmluvné a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

- Doložiť zoznam spriaznených osôb dlžníka.

- Doložiť poslednú riadnu účtovnú závierku.

- Doložiť poznámky k mimoriadnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 20.08.2012.

Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/8/2013 vo vyššie stanovej lehote.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

  • Súd Okresný súd Košice I
  • Spisová značka 26K/8/2013
  • ICS 7113204949
  • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Dana Geletová