Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 117558

FOOD POINT

 • Konanie č. 117558
 • Vydaný 2.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 69 z roku 2013 10.4.2013
 • Úpadca FOOD POINT
  IČO: 35729783
Druh
Uznesenie
Hlavička

Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, P.O.BOX 154, Bratislava, IČO: 00 682 420, proti žalovanému: JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Námestie 1.Mája 14, 921 01 Piešťany, správca úpadcu: FOOD POINT, s.r.o., Družstevná 449, 930 16 Vydrany, IČO: 35 729 783, o určenie popretej pohľadávky, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu v Trnave č.k. 25Cbi/19/2012 - 48 zo dňa 03.01.2013 takto

Rozhodnutie

Odvolací súd odvolanie žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu v Trnave 25Cbi/19/2012 - 48 zo dňa 03.01.2013 o d m i e t a.

Žalobcovi súd nárok na náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

Odôvodnenie

Žalobca sa žalobou podanou dňa 19.09.2012 na Okresný súd v Trnave domáhal rozhodnutia, aby súd určil, že jeho pohľadávka vyplývajúca z mandátnej zmluvy č. 008417-2004 zo dňa 22.06.2004 prihlásená prihláškou zo dňa 13.07.2012 v konkurznom konaní sp.zn. 36K/19/2011 vo výške 12.546,32 Eur je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky poradia oprávnená a zistená.

Súd prvého stupňa uznesením č. k. 25Cbi/19/2012 - 48 zo dňa 03. 01. 2013 konanie zastavil z dôvodu, že žalobca podaním zo dňa 20.12.2012, doručeným súdu 31.12.2012 vzal žalobu v celom rozsahu späť z dôvodu, že zo strany správcu došlo k uznaniu pohľadávky a odpadol predmet konania a zároveň žiadal konanie zastaviť.

Proti tomuto uzneseniu podal žalovaný dňa 14.02.2013 odvolanie.

Podľa § 201 O. s. p., účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník.

Podľa § 204 O. s. p.

(1)odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

(2) Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia.

Podľa § 211 ods. 2 O. s. p., ak tento zákon neustanovuje inak, pre konanie na odvolacom súde platia primerane ustanovenia o konaní pred súdom prvého stupňa.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O. s. p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Z obsahu súdneho spisu vyplýva, že uznesenie o zastavení konania bolo žalovanému doručené dňa 10.01.2013. Na predmetnej doručenke je podpis splnomocnenca žalovaného. Z uvedeného vyplýva, že lehota na podanie odvolania začala žalovanému plynúť dňa 11.01.2013 a táto uplynula dňom 25.01.2013.

Z písomne podaného odvolania súd zistil, že žalovaný zaslal súdu odvolanie prostredníctvom poštového úradu dňa 13.02.2013, t.j. po uplynutí zákonom stanovenej lehoty uvedenej v § 204 ods. 1 O.s.p..

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolací súd rozhodol vo veci bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 1 a ods. 2 O.s.p. a oneskorene podané odvolanie odmietol postupom v zmysle § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p..

O trovách odvolacieho konania súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O. s. p. v spojení s § 142 ods. 1, ale v konaní úspešnému žalobcovi náhradu nepriznal, pretože mu žiadne trovy nevznikli.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Trnave prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3ods.9 zák.č. 757/2004 Z.z. v znení zákona č. 33/2011 Z.z.).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Krajský súd v Trnave
 • Spisová značka 31CoKR/3/2013
 • ICS 2112218745
 • Vydal JUDr. Pavol Laczo
 • Vydal FN Predseda senátu
 • Odoslal Henrieta Smažáková