Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 336911

AutoTeam 88 s.r.o.

 • Konanie č. 336911
 • Vydaný 4.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 70 z roku 2013 11.4.2013
 • Úpadca AutoTeam 88 s.r.o.
  IČO: 36694274
  Odborárska 52
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: AutoTeam 88 s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 36 694 274, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AutoTeam 88 s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 36 694 274

Rozhodnutie

Súd návrh na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi: AutoTeam 88 s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 36 694 274, odmieta.

Odôvodnenie

Navrhovateľ- dlžník: AutoTeam 88 s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 36 694 274 ( ďalej len „Navrhovateľ“, „Dlžník“ ) podal dňa 15.02.2013 na Okresnom súde Bratislava I návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka.

Súd preskúmajúc návrh na vyhlásenie konkurzu zistil, že návrh nespĺňal zákonom stanovené náležitosti, nakoľko bol podaný len v jednom rovnopise, rovnako aj s prílohami, z predloženého zoznamu záväzkov nebolo zrejmé, o aké záväzky Navrhovateľa, a voči akým veriteľom sa jedná. Taktiež súčasťou návrhu Navrhovateľa vôbec nebol zmluvný prehľad a zoznam spriaznených osôb, a Navrhovateľ k návrhu priložil len mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ku ktorej nepriložil poznámky.

Na základe vyššie uvedeného Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 27.02.2013, č. k. 3K/8/2013-42, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2013 vyzval Navrhovateľa, aby s poukazom na ustanovenie § 14 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “ ) v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu s poučením, že inak súd najneskôr do 15 dní po tom, čo uplynie lehota na jeho odstránenie, posudzovaný návrh odmietne.

Dňa 25.03.2013 Navrhovateľ doručil súdu Doplnenie návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu spolu s prílohami. Súd preskúmajúc podanie spolu s prílohami zistil, že Navrhovateľ podal druhý rovnopis návrhu bez úradne osvedčeného podpisu.

Podľa § 3 ods. 1 ZKR dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku.

Podľa § 3 ods. 2 ZKR platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Podľa § 3 ods. 3 ZKR predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky.

Podľa § 11 ods. 1 ZKR návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde (ďalej len "súd"). Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon.

Podľa § 11 ods. 2 ZKR dlžník v úpadku je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

Podľa § 12 ods. 1 ZKR návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa osobitného predpisu. Podpis navrhovateľa, ktorý nie je orgánom verejnej moci musí byť v návrhu úradne osvedčený. Návrh musí byť podaný v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami.

Podľa § 14 ods. 1 ZKR ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak v rovnakej lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil. Ak tak navrhovateľ neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do 15 dní po tom, čo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o začatí konkurzného konania. Voči uzneseniu o odmietnutí návrhu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí návrhu súd doručí navrhovateľovi a dlžníkovi; uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku.

Podľa § 198 ods. 1 súd v konaní podľa tohto zákona rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu vydanom v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon. Dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné.

S poukazom na ust. § 12 ods. 1 ZKR, a s prihliadnutím na skutočnosť, že Okresný súd Bratislava I, v uznesení č.k. 3K/8/2013-42 zo dňa 27.02.2013 výslovne vyzval Navrhovateľa na pripojenie druhého rovnopisu návrhu s úradne osvedčeným podpisom a tento doručil rovnopis bez jeho úradne osvedčeného podpisu, súd v lehote 15 dní po tom, čo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov návrh na vyhlásenie konkurzu v zmysle § 14 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 12 ods.1 ZKR odmieta.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/8/2013
 • ICS 1113204817
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová