Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 512719

MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.

 • Konanie č. 512719
 • Vydaný 9.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 72 z roku 2013 15.4.2013
 • Úpadca MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.
  IČO: 36463493
  Štefánikova 26
  06601   Humenné
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu MEDIPROGRESS Humenné s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 066 01 Humenné, IČO: 36463493, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 28.02.2013 na potvrdenie prevodu pohľadávky uznesením 1K/78/2009-316 zo dňa 11.3.2013 potvrdil prevod pohľadávok vo výške 13 281,23 eura prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 65 - 82, z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľaSlovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.4.2013

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/78/2009
 • ICS 8109234699
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková