Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 537948

STAMY Prievidza, s. r. o.

 • Konanie č. 537948
 • Vydaný 9.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 73 z roku 2013 16.4.2013
 • Úpadca STAMY Prievidza, s. r. o.
  IČO: 36314129
  Šoltésovej 15
  97101   Prievidza
 • Navrhovatelia Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
  K dolnej stanici 22
  91133   Trenčín
 • STAMY Prievidza, s. r. o.
  IČO: 36314129
  Šoltésovej 15
  97101   Prievidza
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín voči dlžníkovi STAMY Prievidza s.r.o. so sídlom Šoltésovej 15, 971 01 Prievidza, IČO 36 314 129, ktorého predbežným správcom je Ing. Mária Kardošová so sídlom kancelárie Lánska 935/31, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1430, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

I. Predbežnému správcovi Ing. Márii Kardošovej so sídlom kancelárie Lánska 935/31, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1430, sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 464,08 eura.

II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi Ing. Márii Kardošovej so sídlom kancelárie Lánska 935/31, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1430, priznanú odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 464,08 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 116/12.

III. Navrhovateľovi - veriteľovi Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín sa v r a c i a nevyplatená časť preddavku vo výške 531,74 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

IV. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi - veriteľovi nevyplatenú časť preddavku vo výške 531,74 eura evidovaného pod položkou reg. 18a 116/12.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov - ďalej len O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že

- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,

- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,

- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,

- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,

- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,

- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,

- rozhodoval vylúčený sudca,

- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),

- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O.s.p.).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/47/2012
 • ICS 3112230627
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Alena Grežďová