Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 538001

HEULIEZ SLOVAKIA s. r. o. v konkurze

 • Konanie č. 538001
 • Vydaný 9.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 73 z roku 2013 16.4.2013
 • Úpadca HEULIEZ SLOVAKIA s. r. o. v konkurze
  IČO: 35945109
  Johanna Vaillanta 3043/2
  91311   Trenčianske Stankovce
 • Navrhovatelia Jean-Francois Blanc
  rue Henry Coufourier 7
  83320   Carqueiranne
 • HEULIEZ SLOVAKIA s. r. o. v konkurze
  IČO: 35945109
  Johanna Vaillanta 3043/2
  91311   Trenčianske Stankovce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu HEULIEZ SLOVAKIA s.r.o. v konkurze so sídlom Johanna Vaillanta 3043/2, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 35 945 109, ktorého správcom je Ing. Elena Šalagová so sídlom kancelárie J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza, značka správcu S1497, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto

Rozhodnutie

Správca Ing. Elena Šalagová so sídlom kancelárie J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza, značka správcu S1497 sa o d v o l á v a z funkcie správcu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 28K/74/2011
 • ICS 3111233240
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN samosudkyňa
 • Odoslal Veronika Hlobeňová