Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 528339

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

 • Konanie č. 528339
 • Vydaný 15.5.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 97 z roku 2013 22.5.2013
 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s r.o.
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  95301   Zlaté Moravce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a reštrukturalizačné konanie dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni

zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32R/3/2013
 • ICS 4113214540
 • Vydal JUDr. Ľubica Farkašová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Silvia Némová