Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 547142

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 547142
 • Vydaný 17.5.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 98 z roku 2013 23.5.2013
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
 • Navrhovatelia Milan Baláž, Mgr.
  Nad Tehelňou 7374/71
  91101   Trenčín
 • TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
Správcovia
 • HMG Recovery, k.s.
  IČO: 46333908
  Štefanovičova 12
  81104   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, zastúpený likvidátorom Mgr. Milanom Balážom, nar. 14.11.1971, bydliskom Nad Tehelňou 7374/71, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, takto

Rozhodnutie

I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565.

II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka; zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Alena Grežďová