Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 388748

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu BS INVEST LTD., Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371, na vstup do konania, takto

Rozhodnutie

Súd p o v o ľ u j e v s t u p BS INVEST LTD., Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíkova 960/9, Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788, v rozsahu pohľadávok vo výške 2.994.843,90 eur.

Súd návrh nadobúdateľa - BS INVEST LTD., Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371, na povolenie vstupu do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa HALAND, s.r.o., Horná 23, Banská Bystrica, IČO: 36 642 771 z a m i e t a.

Odôvodnenie

Navrhovateľ BS INVEST LTD., Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371 sa domáhal podaním doručeným súdu dňa 15.01.2013 vstupu do konkurzného konania úpadcu namiesto veriteľa MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíkova 960/9, Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 namiesto veriteľa HALAND, s.r.o., Horná 23, Banská Bystrica, IČO: 36 642 771. Spolu s návrhom predložil súdu Zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 09.01.2012 uzavretú medzi postupcom MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíkova 960/9, Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 a BS INVEST LTD., Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371 ako postupníkom a Zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 07.10.2008 uzavretú medzi HALAND s.r.o., Horná 23, Banská Bystrica, IČO: 36 642 771 ako postupcom a MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíkova 960/9, Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 (predtým SCARLETT Slovakia, s.r.o.) ako postupníkom.

Okresný súd Trnava uznesením č. k. 25K/2/2007-70 zo dňa 12.09.2006 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 18.09.2007 vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, ustanovil správcu a vyzval veriteľov, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky. Veritelia, MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíkova 960/9, Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788 (predtým SCARLETT Slovakia, s.r.o.) a HALAND, s.r.o., Horná 23, Banská Bystrica, IČO: 36 642 771 si v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky.

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, súd rozhodne na návrh nadobúdateľa pohľadávky o jeho vstupe do konkurzného konania, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na vstup do konkurzného konania zamietne.

Podľa § 25 ods. 2 zákona ZKR návrh na vstup do konkurzného konania musí byť doložený listinami, ktoré prevod alebo prechod pohľadávky preukazujú. Ak ide o návrh na vstup do konkurzného konania z dôvodu prevodu pohľadávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávky musia byť úradne osvedčené.

Podľa § 25 ods. 4 zákona ZKR o návrhu na vstup do konkurzného konania rozhodne súd do 10 dní od doručenia úplného návrhu uznesením, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci.

Podľa § 25 ods. 5 zákona ZKR len čo uznesenie o vstupe do konkurzného konania nadobudne právoplatnosť, súd bezodkladne zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Od zverejnenia tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku môže práva spojené s nadobudnutou pohľadávkou v konkurznom konaní vykonávať jej nadobúdateľ.

Navrhovateľ- BS INVEST LTD., Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371, nadobúdateľ pohľadávky veriteľa MYRDDIN and partners, s.r.o., Jánošíkova 960/9, Dunajská Lužná, IČO: 36 419 788, predložil súdu listiny, ktoré preukazujú prevod pohľadávky vo výške 2.994.843,90 eur a preto súd rozhodol o povolení vstupu tak, ako je uvedené v prvom výroku tohto uznesenia. Súd zároveň zamietol návrh navrhovateľa na povolenie vstupu do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa HALAND, s.r.o., Horná 23, Banská Bystrica, IČO: 36 642 771, nakoľko navrhovateľ nepreukázal resp. nedoložil listiny, ktoré by preukazovali prevod pohľadávky priamo z veriteľa HALAND, s.r.o., Horná 23, Banská Bystrica, IČO: 36 642 771. Z doložených zmlúv vyplýva prevod pohľadávky z veriteľa HALAND, s.r.o. na veriteľa MYRDDIN and partners, s.r.o. vo výške 624.009,30 eur a následne prevod pohľadávky z veriteľa MYRDDIN and partners, s.r.o. na navrhovateľa BF INVEST LTD. Z uvedeného je zrejmé, že medzi navrhovateľom a veriteľom HALAND, s.r.o. nedošlo k uzavretiu zmluvy o postúpení pohľadávky a tiež, že veriteľ MYRDDIN and partners, s.r.o. po tom čo nadobudol pohľadávku od veriteľa HALAND, s.r.o. nepožiadal o potvrdenie prevodu pohľadávky, pričom práva spojené s nadobudnutou pohľadávkou možno v konkurznom konaní vykonávať až potom, čo súd rozhodne o potvrdení prevodu a zverejnení oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová