Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 532753

: CAIS s r.o.

 • Konanie č. 532753
 • Vydaný 17.6.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 119 z roku 2013 21.6.2013
 • Úpadca : CAIS s r.o.
  IČO: 31661980
 • Navrhovatelia Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.
  IČO: 35865491
  Tomášikova 48
  83269   Bratislava
 • CAIS s.r.o.
  IČO: 31661980
  Topasová 52
  04011   Košice
Druh
Oznam
Oznam

P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 30K/12/ 2013

vo veci

navrhovateľa : Leasing Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 48, Bratislava 832 69,

IČO: 35865491

proti dlžníkovi: CAIS s r.o., Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31661980

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12.8.2013 o 10,00 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 3.

Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.

Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).

*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I

V Košiciach, dňa 17.6.2013

JUDr. Pavel Varga

sudca

P O U Č E N I E

Nepravdivé údaje sú trestné !

Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA

Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................

pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................

má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.

má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času

..................................Sk

a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.

Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.

V ............................................ dňa ..................................

Pečiatka: Podpis:

O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý, keď možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie).

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 30K/12/2013

vo veci

navrhovateľa: Leasing Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 48, Bratislava 832 69,

IČO: 35865491

veriteľ č. 1- Leasing Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 48, Bratislava 832 69,

IČO: 35865491

veriteľ č. 2 - Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 48, Bratislava 832 69 Bratislava, IČO: 35 937 874

veriteľ č. 3 Sociálna poisťovňa , ústredie , Ul. 29. augusta č. 8- 10, 813 63 Bratislava

veriteľ č. 4 Všeobecná úverová banka , a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 3132155

veriteľ č. 4 5 Mesto Košice

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12.8.2013 , o 10,00 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 3

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka : CAIS s r.o., Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31661980

veriteľ č. 1- Leasing Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 48, Bratislava 832 69,

IČO: 35865491

veriteľ č. 2 - Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 48, Bratislava 832 69 Bratislava, IČO: 35 937 874

veriteľ č. 3 Sociálna poisťovňa , ústredie , Ul. 29. augusta č. 8- 10, 813 63 Bratislava

veriteľ č. 4 Všeobecná úverová banka , a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 3132155

veriteľ č. 4 5 Mesto Košice

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:

Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I

V Košiciach, dňa 17.6.2013

JUDr. Pavel Varga

sudca

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/12/2013
 • ICS 7113212876
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Odoslal Amália Geňová