Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 559908

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 559908
 • Vydaný 16.7.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 139 z roku 2013 22.7.2013
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
 • Navrhovatelia Milan Baláž, Mgr.
  Nad Tehelňou 7374/71
  91101   Trenčín
 • TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, takto

Rozhodnutie

I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576.

II. Do funkcie správcu sa ustanovuje HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565.

III. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.

IV. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomných správach.

V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 29K/7/2013. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

VI. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).

Odôvodnenie

Podaným návrhom, ktorý bol súdu doručený dňa 28.03.2013 sa navrhovateľ - dlžník domáhal, aby súd vyhlásil na jeho majetok konkurz. Uznesením č.k. 29K/7/2013-40 zo dňa 12.04.2013 tunajší súd vyzval navrhovateľa - dlžníka na odstránenie nedostatkov návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorý podaním zo dňa 02.05.2013 a 03.05.2013 odstránil všetky vytýkané nedostatky. Tunajší súd uznesením č.k. 29K/7/2013-204 zo dňa 06.05.2013, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 14.05.2013, rozhodol o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi. Uznesením tunajšieho súdu č.k. 29K/7/2013-212 zo dňa 17.05.2013, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 24.05.2013, bol dlžníkovi ustanovený predbežný správca HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565.

Z podrobný písomných správ predbežného správcu vyplýva, že dlžník je spoluvlastníkom nehnuteľností evidovaných správou katastra Dolný Kubín pre k.ú. Párnica na liste vlastníctva č. 2010, č. 2050, č. 2611, č. 2612, č. 2613 a 2614 v spoluvlastníckom podiele 2/608, správou katastra Liptovský Mikuláš pre k. ú. Liptovský Ján na liste vlastníctva č. 504 a 505 v spoluvlastníckom podiele 4/1307, na liste vlastníctva č. 507 v spoluvlastníckom podiele 61/63360, pre k.ú. Prosiek na liste vlastníctva č. 931 v spoluvlastníckom podiele 1/1, pre k.ú. Závažná Poruba na liste vlastníctva č. 1467 v spoluvlastníckom podiele 4/1307 a na liste vlastníctva č. 1455 v spoluvlastníckom podiele 37/1280, správou katastra Ružomberok pre k.ú. Ružomberok na liste vlastníctva č. 5540 a 16505 v spoluvlastníckom podiele 1/111, v celkovo správcom odhadovanej hodnote 99 972,21 eura.

Podľa § 20 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ak súd v konkurznom konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlžníka najneskôr do 10 dní od podania záverečnej správy predbežného správcu vyhlási konkurz.

Podľa § 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

Podľa § 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne.

Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len vyhl. č. 665/2005 Z.z.) súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka právnickej osoby nemá hodnotu ani 6 638,78 eura

Podľa § 9 ods. 3 prvá veta vyhl. č. 665/2005 Z.z. súd posúdi hodnotu majetku najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.

Účelom konkurzného konania je vyriešenie majetkových pomerov dlžníka, ktorý je v úpadku, speňažením jeho majetku a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov. Na vyhlásenie konkurzu zákon vyžaduje splnenie formálnych podmienok a materiálnych podmienok, ktorými sú úpadok, pluralita veriteľov a dostatok majetku úpadcu. Návrh bol podaný dlžníkom, a teda platí zákonná fikcia, že dlžník je v úpadku. Cieľom konkurzu je dosiahnuť pomerné uspokojenie veriteľov z dlžníkovho majetku. Súd vyhlási konkurz, keď predpokladá, že dlžník má dostatok majetku postačujúci aspoň na úhradu pohľadávok proti konkurznej podstate. Súd na základe predloženého zoznamu majetku má za to, že majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu. Majetok dlžníka, ktorý je právnickou osobou, podľa predložených listín prevyšuje hodnotu 6 638,78 eura stanovenú v

§ 9 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z., a preto v súlade s § 20 zák. č. 7/2005 Z.z. vyhlásil na majetok dlžníka konkurz.

Podľa § 22 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaní už ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.

Do funkcie správcu súd v súlade s § 22 ods. 1 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z. ustanovil HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, ktorý bol v tomto konkurznom konaní ustanovený za predbežného správcu.

Podľa § 41 zák. č. 7/2005 Z.z. súd počas konkurzného konania vykonáva dohľad nad činnosťou správcu. Súd je pri výkone dohľadu oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konkurzného konania, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.

Súd v tejto súvislosti uložil ustanovenému správcovi z dôvodu účinného vykonávania dohľadu nad jeho činnosťou povinnosť podať v stanovených lehotách podrobné písomné správy o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch.

Podľa čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní (ďalej len Nariadenie Rady) každý veriteľ, ktorý má zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v členskom štáte inom, ako je štát, v ktorom sa konanie začne, vrátane daňových orgánov a sociálnych poisťovní členských štátov, má právo písomne prihlásiť svoje pohľadávky do konkurzného konania.

Podľa čl. 40 Nariadenia Rady bod 1. hneď po začatí konkurzného konania v členskom štáte súd tohto štátu s príslušnou právomocou alebo likvidátor ním vymenovaný bude okamžite informovať známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo sídlo v iných členských štátoch.

Podľa čl. 40 Nariadenia Rady bod 2. súčasťou tejto informácie, poskytnutej prostredníctvom individuálneho oznamu, sú časové lehoty, pokuty stanovené v súvislosti s týmito časovými lehotami, označenie orgánu alebo úradu oprávneného prijímať prihlášky pohľadávok a iné stanovené opatrenia. V tomto ozname bude uvedené aj to, či veritelia, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté vecným právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať.

Súd uvedenú informačnú povinnosť uvedenú v čl. 40 Nariadenia Rady uložil ustanovenému správcovi. Súd pritom poukazuje, že uvedenú informačnú povinnosť správca nesplní tým, že predmetnú výzvu adresovanú vyššie uvedeným známym zahraničným veriteľom uverejní v Obchodnom vestníku, ale túto je potrebné aj doručiť každému známemu veriteľovi (ktorý má zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike) a to na tlačive, ktorého vzor je prílohou k vyššie uvedenému Nariadeniu Rady.

Súd v súlade s ust. § 20 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 29 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 30 ods. 2 a § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z. poučil veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).

Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Alena Grežďová