Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 557224

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

 • Konanie č. 557224
 • Vydaný 3.9.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 174 z roku 2013 10.9.2013
 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s r.o.
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  95301   Zlaté Moravce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: FENESTRA Sk, spol. s.r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., adresa kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO: 44 088 833, o prihláške predloženej správcom, takto

Rozhodnutie

U r č u j e, že na podanie veriteľa OKF s.r.o., so sídlom Čechyňská 18, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 25 315 650, doručené správcovi dňa 19.8.2013, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 18.475 eur, sa ako na prihlášku prihliada.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni

zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32R/3/2013
 • ICS 4113214540
 • Vydal JUDr. Ľubica Farkašová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Silvia Némová