Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 362844

VOKAS, spol. s r.o.

 • Konanie č. 362844
 • Vydaný 9.9.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 177 z roku 2013 13.9.2013
 • Úpadca VOKAS, spol. s r.o.
  IČO: 35798106
  Mierová 54
  90044   Tomášov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu

VOKAS spol. s.r.o., Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106, správcom ktorého je

Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1211, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok

Rozhodnutie

Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,

IČO: 35 776 005, so zistenými pohľadávkami v sume 16 927,21 €.

Odôvodnenie

Dňa 22.02.2013 bol Okresnému súdu Bratislava I doručený návrh spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

(ďalej len „Postupník“) na potvrdenie prevodu pohľadávky s doplnením, a to na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 4/2012/VŠZP-K zo dňa 05.10.2012 a Dodatku č.1 zo dňa 07.12.2012, ktorou boli postúpené pohľadávky v celkovej výške 16 927,21 € z postupcu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava (ďalej len „Postupca“) na Postupníka. Okresný súd Bratislava I vyzval postupníka dňa 17.07.2013, aby odstránil rozpor, ktorý vyplýval z predloženého návrhu, v ktorom uvádza, že predmetnou zmluvou boli postúpené pohľadávky vo výške 16 927,15 €, pričom konečná suma postúpených pohľadávok bola vo výške 16 927,21 €. Postupník v odpovedi na výzvu doručenú súdu dňa 19.08.2013 uviedol, že žiada potvrdiť prevod pohľadávok v celkovej prihlásenej výške. Okresný súd Bratislava I vyzval správcu Mgr. Janu Lenkovú výzvou zo dňa 20.08.2013, aby ozrejmila výšku prihlásených pohľadávok postupcu. Správca v odpovedi na výzvu doručenú súdu dňa 30.08.2013 priložil konečný zoznam pohľadávok, podľa ktorého bola celková výška prihlásených pohľadávok v sume 16 927,21 €.

Postupník v návrhu poukázal na skutočnosť, že rovnopis Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 4/2012/VŠZP - K zo dňa 05.10.2012 a Dodatku č.1 zo dňa 07.12.2012 (ďalej len „Zmluva“) sa nachádza v spisovom materiáli vedenom pod č. k. 4K/7/2007.

Súd za účelom posúdenia uvedenej Zmluvy nahliadol do spisového materiálu č. k. 4K/7/2007, pričom má za to, že podpisy zmluvných strán na Zmluve sú osvedčené a táto spĺňa náležitosti v zmysle § 26 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR).

Vychádzajúc z návrhu Postupníka, vyššie uvedenou Zmluvou malo dôjsť medzi Postupcom a Postupníkom k postúpeniu pohľadávok vo výške 16 927,21 €. V zmysle Prílohy č.1 k Zmluve o postúpení pohľadávok č.4/2012VšZP-K je zrejmé, že predmetnou Zmluvou došlo medzi Postupcom a Postupníkom, k postúpeniu pohľadávok v celkovej výške 16 927,21 €. Postupník žiada, aby súd potvrdil prevod pohľadávok v celkovej prihlásenej výške

z Postupcu na Postupníka vo výške 16 927,21 €.

Podľa § 24 ods. 1 a 2 ZKR, účastníkmi konkurzného konania sú dlžník (úpadca), navrhovateľ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Až do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu môže do konkurzného konania pristúpiť veriteľ, ktorý preukáže, že by inak bol oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu. O pristúpení do konkurzného konania rozhodne súd do 15 dní od doručenia návrhu uznesením na návrh veriteľa, ktorý má do konkurzného konania pristúpiť.

Podľa § 26 ods. 1 ZKR ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania,

na iného účastníka konkurzného konania, súd na návrh nadobúdateľa pohľadávky potvrdí prevod alebo prechod pohľadávky na nadobúdateľa pohľadávky, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky zamietne.

Podľa § 26 ods. 2 ZKR návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky musí byť doložený listinami, ktoré prevod alebo prechod pohľadávky preukazujú. Ak ide o návrh na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky z dôvodu prevodu pohľadávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávky musia byť úradne osvedčené.

Podľa § 26 ods. 3 ZKR o návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky rozhodne súd do 10 dní od doručenia úplného návrhu uznesením, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci.

Podľa § 26 ods. 4 ZKR len čo uznesenie o potvrdení prevodu alebo prechodu pohľadávky nadobudne právoplatnosť, súd bezodkladne zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Od zverejnenia tejto skutočnosti

v Obchodnom vestníku môže práva spojené s nadobudnutou pohľadávkou v konkurznom konaní vykonávať jej nadobúdateľ.

Vychádzajúc zo Zmluvy je zrejmé, že medzi Postupcom a Postupníkom došlo k postúpeniu pohľadávok vo výške 16 927,21 €. Rovnako súd pri preskúmaní konečného zoznamu predloženého správcom na základe výzvy dňa 30.08.2013 zistil, že v tomto sú evidované pohľadávky Postupcu voči Úpadcovi v celkovej výške 16 927,21 €, ktoré boli správcom v rovnakom rozsahu uznané čo do dôvodu i výšky.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia, ako i

k tomu, že navrhovateľ preukázal nadobudnutie pohľadávky v uvedenej sume, nakoľko predložil súdu spolu s návrhom listinu preukazujúcu prevod pohľadávky v zmysle § 26 ods. 2

ZKR, ktorá spĺňa zákonom stanovené náležitosti, súd rozhodol tak ako je uvedené

vo výrokovej časti tohto uznesenia, teda potvrdil prevod z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874

na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 16 927,21 €.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje

za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/76/2009
 • ICS 1109251256
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová