Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 409728

BOVACOMERC,

 • Konanie č. 409728
 • Vydaný 18.9.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2013 26.9.2013
 • Úpadca BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Navrhovatelia BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Vojtech Hlavna
  Jiráskova 32
  91702   Trnava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom, Ružindolská 11, Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 2044/T, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Údernícka 5, 851 05 Bratislava, zastúpený TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Údernícka 5, 851 05 Bratislava, na jeho vstup do konania, takto

Rozhodnutie

Súd návrh nadobúdateľa pohľadávok - EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Údernícka 5, 851 05 Bratislava, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, z a m i e t a.

Odôvodnenie

Súd uznesením č.k. 43K/7/2006 zo dňa 28.8.2006, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 4.9.2006, právoplatným dňa 5.9.2006, začal konkurzné konanie proti dlžníkovi BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom Ružindolská 11, Trnava.

Súd uznesením č. k. 43K/7/2006-140 zo dňa 13.11.2006 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 20.11.2006, právoplatným dňa 31.12.2006, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom Ružindolská 11, Trnava a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Ing. Pavla Korytára, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava.

Súd uznesením č.k. 43K/7/2006-608 zo dňa 08.10.2012, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 16.10.2012, odvolal správcu Mgr. Ing. Pavla Korytára, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava z funkcie správcu úpadcu.

Súd uznesením č.k. 43K/7/2006-630 zo dňa 11.12.2012, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 18.12.2012, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava

V predmetnom konkurznom konaní nadobúdateľ pohľadávok EOS KSI Slovensko, IČO: 35 724 803, Údernícka 5, 851 05 Bratislava podaním doručeným súdu dňa 30.05.2013 navrhol svoj vstup do konkurzného konania z dôvodu, že na základe Zmluvy o postúpení daňových pohľadávok zo dňa 22.06.2011 sa stal veriteľom úpadcu namiesto pôvodného veriteľa - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava.

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, súd rozhodne na návrh nadobúdateľa pohľadávky o jeho vstupe do konkurzného konania, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na vstup do konkurzného konania zamietne.

Podľa § 25 ods. 2 ZKR, návrh na vstup do konkurzného konania musí byť doložený listinami, ktoré prevod alebo prechod pohľadávky preukazujú. Ak ide o návrh na vstup do konkurzného konania z dôvodu prevodu pohľadávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávky musia byť úradne osvedčené.

Podľa § 25 ods. 4 ZKR, o návrhu na vstup do konkurzného konania rozhodne súd do 10 dní od doručenia úplného návrhu uznesením, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci.

Po preskúmaní Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 22.06.2011 súd zistil, že podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávok, nie sú úradne osvedčené, a tak dňa 05.06.2013 a opätovne dňa 12.07.2013 vyzval nadobúdateľa pohľadávok, aby súdu doručil Zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 22.06.2011 aj s úradne osvedčenými podpismi. Navrhovateľ na výzvu doručil súdu len overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 22.06.2011, avšak bez úradne osvedčených podpisov.

Nakoľko nadobúdateľ pohľadávok predložil súdu Zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 22.06.2011 bez úradne osvedčených podpisov, súd na základe vyššie uvedených citovaných zákonných ustanovení rozhodol tak, že návrh nadobúdateľa pohľadávok na vstup do konkurzného konania zamietol.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 43K/7/2006
 • ICS 2106220041
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Natália Ševčíková