Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 367568

VOKAS, spol. s r.o.

 • Konanie č. 367568
 • Vydaný 4.10.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196 z roku 2013 10.10.2013
 • Úpadca VOKAS, spol. s r.o.
  IČO: 35798106
  Mierová 54
  90044   Tomášov
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu

VOKAS spol. s.r.o., Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106, správcom ktorého je

Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1211, rozhodol uznesením č.k. 3K/76/2009-153 zo dňa 09.09.2013 o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2013

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/76/2009
 • ICS 1109251256
 • Vydal Mgr. Katarína Križanová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Zuzana Barriová