Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 416129

BOVACOMERC,

 • Konanie č. 416129
 • Vydaný 21.10.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 208 z roku 2013 28.10.2013
 • Úpadca BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Navrhovatelia BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Vojtech Hlavna
  Jiráskova 32
  91702   Trnava
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom, Ružindolská 11, Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 2044/T, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, uznesením č.k. 43K/7/2006-656 zo dňa 18.09.2013, zamietol návrh nadobúdateľa pohľadávok EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Údernícka 5, 851 05 Bratislava, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2013.

V Trnave dňa 21.10.2013

JUDr. Mária Kupcová

vyšší súdny úradník

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 43K/7/2006
 • ICS 2106220041
 • Vydal JUDr. Mária Kupcová
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Bc. Zuzana Belková