Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 585194

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 585194
 • Vydaný 14.11.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2013 20.11.2013
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TSconsult, s.r.o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, ktorého správcom je HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý a o otvorení malého konkurzu takto

Rozhodnutie

Súd u z n á v a konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 29K/7/2013-293 zo dňa 16.07.2013 vedený voči úpadcovi TSconsult, s.r.o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, z a m a l ý a o t v á r a malý konkurz.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Alena Grežďová