Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 586332

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

 • Konanie č. 586332
 • Vydaný 7.1.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2014 14.1.2014
 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s r.o.
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  95301   Zlaté Moravce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: FENESTRA Sk, spol. s.r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., adresa kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO: 44 088 833, o návrhu navrhovateľa Euler Hermes Europe SA, so sídlom Brusel, Avenue des Arts 56, 1000, Belgické kráľovstvo, Reg. Číslo: 0403248596, organizačná zložka Euler Hermes Europe SA, so sídlom Molákova 576/11, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24 181 161, právne zastúpený: Advokátska kancelária Antovszká, s.r.o., so sídlom Vlárska 32, 831 01 Bratislava, na vstup do konania, takto

Rozhodnutie

P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Euler Hermes Europe SA, so sídlom Brusel, Avenue des Arts 56, 1000, Belgické kráľovstvo, Reg. Číslo 0403248596, organizačná zložka Euler Hermes Europe SA, so sídlom Molákova 576/11, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24 181 161 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Tremco illbruck s.r.o., so sídlom Slezská 2526/113, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 15 890 813, organizačná zložka Tremco illbruck s.r.o., so sídlom Priemyselná 6/815, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 43 890 067 s prihlásenými pohľadávkami v sume 1.861,38 eura.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.

Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32R/3/2013
 • ICS 4113214540
 • Vydal JUDr. Vlasta Nosková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Silvia Némová