Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 592738

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

 • Konanie č. 592738
 • Vydaný 31.1.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 26 z roku 2014 7.2.2014
 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s r.o.
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  95301   Zlaté Moravce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie navrhovateľa - dlžníka: FENESTRA Sk, spol. s r.o. „ v reštrukturalizácii“ so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom kancelárie správcu Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO: 44 088 833, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto

Rozhodnutie

I. P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“ so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 10.1.2014, tvoriaci prílohu tohto uznesenia.

II. K o n č í reštrukturalizáciu dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o. „ v reštrukturalizácii“ so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia

v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32R/3/2013
 • ICS 4113214540
 • Vydal JUDr. Ľubica Farkašová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Silvia Némová