Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 578500

2BSK s.r.o.

 • Konanie č. 578500
 • Vydaný 5.2.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 29 z roku 2014 12.2.2014
 • Úpadca 2BSK s.r.o.
  IČO: 36834106
  Slovenská 69
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 2BSK s.r.o., so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 834 106, zastúpeného JUDr. Pavlom Zavackým, advokátom so sídlom Hradné námestie 29, 060 01 Kežmarok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 22.01.2014, a to tak, že predloží:

1. zoznam majetku spolu s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 k vyhláške MS SR č. 665/2005 Z. z.,

2. zoznam záväzkov s náležitosťami podľa § 5 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., spolu s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.,

3. zmluvný prehľad spolu s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 k vyhláške MS SR č. 665/2005 Z. z.,

4. zaplatí na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 1.659,70 eura a predloží súdu dokladom osvedčujúci jeho zaplatenie

5. zoznam spriaznených osôb v súlade s § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),

6. úplnú riadnu účtovú závierku zostavenú ku dňu 31.12.2013

Doplnené prílohy doručí súdu každú v 2 rovnopisoch.

Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/5/2014 vo vyššie stanovej lehote.

V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/5/2014
 • ICS 8114201565
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová