Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 391974

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Konanie č. 391974
 • Vydaný 12.2.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 33 z roku 2014 18.2.2014
 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105   Bratislava
Správcovia
 • Dušan Repák, JUDr.
  IČO: 360608887
  Gajova 9
  81109   Bratislava - Staré Mesto
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, právne zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, IČO: 46 025 456, návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, predbežného správcu: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S404.

Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/1/2014
 • ICS 1114201272
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová