Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 561779

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 561779
 • Vydaný 20.2.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 43 z roku 2014 4.3.2014
 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • RE-STAV s.r.o.
  Nábrežie Mládeže 85
  94901   Nitra
 • GEA Klimatizácia s.r.o.
  Odborárska 3
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, správkyňou ktorého je: JUDr. Martina Fiľakovská, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, takto

Rozhodnutie

O d v o l á v a správcu JUDr. Martinu Fiľakovskú, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina.

U k l a d á odvolanej správkyni p o v i n n o s ť s odbornou starostlivosťou spravovať a zabezpečiť ochranu majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty až do doby, kedy sa nový správca riadne ujme výkonu svojej funkcie.

U k l a d á odvolanej správkyni p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 18.03.2014 o 10:30 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti Okresného súdu Žilina č.201, Hviezdoslavova ulica 28, Žilina, s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu

3. Rôzne, záver

Prezentácia veriteľov sa začne o 10:25 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa - originál alebo osvedčenú fotokópiu a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/9/2012
 • ICS 5112215699
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Stanislava Čičmanová