Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 562594

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 562594
 • Vydaný 26.2.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 43 z roku 2014 4.3.2014
 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • RE-STAV s.r.o.
  Nábrežie Mládeže 85
  94901   Nitra
 • GEA Klimatizácia s.r.o.
  Odborárska 3
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, správkyňou ktorého je: JUDr. Martina Fiľakovská, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konania, takto

Rozhodnutie

P o v o ľ u j e navrhovateľovi - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu postúpených pohľadávok vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 110 a 147, v celkovej výške 385.069,72 EUR.

Veriteľovi Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.

Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/9/2012
 • ICS 5112215699
 • Vydal JUDr. Mária Kalašová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Stanislava Čičmanová