Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 397181

Rozmin s.r.o.

 • Konanie č. 397181
 • Vydaný 12.3.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 53 z roku 2014 18.3.2014
 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: bnt consulting s. r. o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 871 610, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033

Rozhodnutie

Súd vyzýva dlžníka - Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, aby sa do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,

- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)

- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.

Sud vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa § 19 ods. 1 písm. a), bod 3.

Poučenie

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží

a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,

e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)

f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,

súd na jeho majetok vyhlási konkurz.

3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/9/2014
 • ICS 1114205022
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová