Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 567680

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 567680
 • Vydaný 18.3.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 57 z roku 2014 24.3.2014
 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • RE-STAV s.r.o.
  Nábrežie Mládeže 85
  94901   Nitra
 • GEA Klimatizácia s.r.o.
  Odborárska 3
  83102   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Číslo konania : 3K 9/2012

Z Á P I S N I C A zo schôdze veriteľov

Okresný súd v Žiline odd. K dňa: 18.3. 2014

Prítomní:

Predsedajúci: samosudca: Zapisovateľ :

JUDr. Jaroslav Macek diktafónový záznam

Úpadca: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132

Schôdza sa začala o 10.30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Miesto konania: miestnosť č.201, Okresný súd Žilina

Program: 1./ Otvorenie schôdze veriteľov

2./ Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR

3./ Rôzne, záver

Schôdzi predsedá samosudca JUDr. Jaroslav Macek.

K bodu 1./

Samosudca JUDr. Jaroslav Macek otvoril schôdzu a privítal prítomných veriteľov, poučil o dôvode zvolania schôdze veriteľov, ktorým je zvolenie nového správcu nakoľko uznesením Okresného súdu Žilina 3K 9/2012-584 zo dňa 20.2. 2014 bola z funkcie správcu konkurznej podstaty odvolaná správkyňa

JUDr. Martina Fiľakovská so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina.

Uznesenie o zvolaní schôdze veriteľov bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 43/2014 dňa 4.3. 2014 takže nebola zachovaná 15-dňová lehota medzi zverejnením dátumu schôdze a jej konaním. Vzhľadom na nedodržanie zákonnej lehoty medzi zvolaním a uskutočnením schôdze samosudca konštatuje, že schôdzu je potrebné odročiť pričom termín novej schôdze je určený na deň 22.4. 2014 o 9.00 hod č. miestnosti 201/II poschodie v budove Okresného súdu Žilina s tým, že prezentácia začne 8.45 hod. a o konaní schôdze bude vyhlásené zverejnené osobitné oznámenie.

Zápisnica skončená a podpísaná o 10.35 hod. .

Samosudca: JUDr. Jaroslav Macek

Podľa zvukového záznamu prepísala: Stanislava Čičmanová

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/9/2012
 • ICS 5112215699
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal JUDr. Mária Kalašová