Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 405489

Rozmin s.r.o.

 • Konanie č. 405489
 • Vydaný 29.4.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 85 z roku 2014 6.5.2014
 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108   Bratislava
Správcovia
 • Michal Mišík, JUDr.
  Donská 7476/9
  84106   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: bnt consulting s. r. o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 871 610, právne zastúpený bnt attorneys-at-law, s. r. o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, právne zastúpený: Zuzana Sláviková, s. r. o., so sídlom Majerníkova 1A, 841 05 Bratislava

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033 predbežného správcu: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358.

Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/9/2014
 • ICS 1114205022
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová