Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 407650

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Konanie č. 407650
 • Vydaný 13.5.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 94 z roku 2014 20.5.2014
 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, právne zast.: JUDr. Zuzana Bukvišová, so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, IČO: 46 025 456, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S404, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 1 094,97 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 3/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S404, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 564,73 Eur, vedeného pod položkou denníka

D 19, pol. reg. 3/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/1/2014
 • ICS 1114201272
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová