Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 582316

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 582316
 • Vydaný 19.5.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 97 z roku 2014 23.5.2014
 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • RE-STAV s.r.o.
  Nábrežie Mládeže 85
  94901   Nitra
 • GEA Klimatizácia s.r.o.
  Odborárska 3
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto

Rozhodnutie

P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 123.819,38 EUR, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 134, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.

Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/9/2012
 • ICS 5112215699
 • Vydal JUDr. Mária Kalašová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal JUDr. Mária Kalašová