Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 467367

BRETOIL, s.r.o.

 • Konanie č. 467367
 • Vydaný 14.07.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2014 18.7.2014
 • Úpadca BRETOIL, s.r.o.
  IČO: 36793329
  A. Wágnera 1780/32
  98401   Lučenec
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka BRETOIL, s.r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13227/S, takto

Rozhodnutie

Z a s t a v u j e konkurzné konanie začaté voči dlžníkovi BRETOIL, s.r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329.

V r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1 659,70 eura, evidovaného pod položkou registra D19 153, rok 2013, číslo účtovného dokladu 41. XII. 2013, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/92/2013
 • ICS 6113235557
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal JUDr. Janka Kužmová