Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 611099

DOMPLUS s.r.o.

 • Konanie č. 611099
 • Vydaný 15.7.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 139 z roku 2014 22.7.2014
 • Úpadca DOMPLUS s.r.o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 12/11617
  08005   Prešov - Solivar
Správcovia
 • Lenka Jamnická, JUDr.
  Bernolákova 15
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto

Rozhodnutie

P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498 a.

U s t a n o v u j e správcu JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov.

V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp. zn. 1R/4/2014.

U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.

U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;

b) nadobudnutie alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe;

c) prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka;

d) uzatvorenie zmluvy o úvere, pôžičke alebo zmluvy o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;

e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;

f) vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;

g) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu nad rámec bežnej obchodnej činnosti, ktorý ukracuje záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;

h) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10 ods. 1 ZKR;

i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako šiestich mesiacov;

j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 40 000 eur;

k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo viaceré peňažné plnenie voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 40 000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov Dlžníka schválených Správcom;

l) akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe, ktoré predstavuje čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;

m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;

n) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku účinného v rámci konania o určenie popretej pohľadávky;

o) uzatvorenie akejkoľvek dohody o urovnaní.

P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe č. 5 a 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR). Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122 ZKR).

Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).

Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1R/4/2014
 • ICS 8114216145
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková