Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 606914

NOVÁ DREVINA s.r.o.

 • Konanie č. 606914
 • Vydaný 20.8.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 162 z roku 2014 22.8.2014
 • Úpadca NOVÁ DREVINA s.r.o.
  IČO: 30226813
  Bytčická 89
  01001   Žilina
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NOVÁ DREVINA s.r.o., so sídlom Bytčická 89, 010 01 Žilina, IČO: 30 226 813, uznesením 3K 23/2012-239 zo dňa 16.5. 2014 povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 85.436,07 EUR, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 10.6. 2014.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/23/2012
 • ICS 5112228904
 • Vydal JUDr. Mária Kalašová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Stanislava Čičmanová