Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 437707

Rozmin s.r.o.

 • Konanie č. 437707
 • Vydaný 3.11.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 214 z roku 2014 7.11.2014
 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, správcom ktorého je JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov

Rozhodnutie

Súd priznáva správcovi: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.638,78 Eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/9/2014
 • ICS 1114205022
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová