Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 448564

2U MEDIA s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 448564
 • Vydaný 9.1.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 9 z roku 2015 15.1.2015
 • Úpadca 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii
  IČO: 35859717
  Prešovská 40
  82102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717, v mene ktorého koná likvidátor: Bohuš Chromiak, Teplická 27/100, 921 01 Piešťany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717

Rozhodnutie

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/59/2014
 • ICS 1114229131
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová