Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 453402

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

 • Konanie č. 453402
 • Vydaný 2.2.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 25 z roku 2015 6.2.2015
 • Úpadca TRIO PACK PLASTIC s.r.o.
  IČO: 43884393
  Haburská 49/A
  82101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, právne zastúpený: Advokátska kancelária Mišík, s. r. o., so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1503, odmenu vo výške 663,88 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 93,50 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 165/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1503, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 902,32 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 165/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/43/2014
 • ICS 1114222306
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová