Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 667386

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 667386
 • Vydaný 4.2.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 27 z roku 2015 10.2.2015
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TSconsult, s.r.o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, uznaného za malý, uznesením č.k. 29K/7/2013-443 zo dňa 09.01.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 796,66 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 4/S-1 až 4/S-6.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2015.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal Mgr. Natália Záhorová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Natália Záhorová