Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 656989

DOMPLUS s.r.o.

 • Konanie č. 656989
 • Vydaný 23.3.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2015 30.3.2015
 • Úpadca DOMPLUS s.r.o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 12/11617
  08005   Prešov - Solivar
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu dlžníka na nahradenie súhlasu skupiny N1 nezabezpečené pohľadávky a o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto

Rozhodnutie

I. nahrádza súhlas skupiny N1 nezabezpečené pohľadávky s prijatím reštrukturalizačného plánu dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498 pri hlasovaní na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 26.02.2015;

II. potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498 v znení, o ktorom sa hlasovalo na schvaľovacej schôdzi dňa 26.02.2015;

III. končí reštrukturalizáciu dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1R/4/2014
 • ICS 8114216145
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková