Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 657492

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 657492
 • Vydaný 25.3.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 63 z roku 2015 1.4.2015
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Oznam
Oznam

P R E D V O L A N I E

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/14/2015

vo veci

navrhovateľa: STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Teplická 4, 058 01 Poprad, IČO: 31 679 030

proti

dlžníkovi: Railway Casted Components a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 27.05.2015 o 12:00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.

Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže

Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).

*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť

včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Prešov

V Prešove 25.03.2015

spisová značka: 1K/14/2015

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania vo veci

navrhovateľa: STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Teplická 4, 058 01 Poprad, IČO: 31 679 030,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 27.05.2015 o 12:00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka

Railway Casted Components a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, a to

veriteľ č. 1.: STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Teplická 4, 058 01 Poprad, IČO: 31 679 030

veriteľ č. 2.: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:

Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Prešov

V Prešove 25.03.2015

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2015
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková