Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 463755

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

 • Konanie č. 463755
 • Vydaný 30.3.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2015 8.4.2015
 • Úpadca TRIO PACK PLASTIC s.r.o.
  IČO: 43884393
  Haburská 49/A
  82101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, správcom ktorého je Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1503, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov

Rozhodnutie

Súd priznáva správcovi: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1503, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 Eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/43/2014
 • ICS 1114222306
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová