Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 464346

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Konanie č. 464346
 • Vydaný 19.2.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 71 z roku 2015 15.4.2015
 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Krajský súd v Bratislave v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka ATRAS Slovaquie, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 68357/B, vo veci určenia výšky odmeny a výdavkov predbežného správcu: JUDr. Dušana Repáka, sídlo kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 404, o odvolaní predbežného správcu proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 3K/1/2014 - 155 zo dňa 13.05.2014, takto

Rozhodnutie

Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 3K/1/2014 - 155 zo dňa 13.05.2014 v odvolaním napadnutej časti p o t v r d z u j e .

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Spisová značka 3K/1/2014
 • ICS 1114201272
 • Vydal JUDr. Blažena Hirnerová
 • Vydal FN predsedníčka senátu
 • Odoslal Zuzana Barriová