Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 513746

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,

 • Konanie č. 513746
 • Vydaný 14.4.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 76 z roku 2015 22.4.2015
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 267 805, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16552/T, správcom ktorého je Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, 917 01 Trnava, o návrhu správcu zo dňa 13.04.2015 takto

Rozhodnutie

Súd v y z ý v a dlžníka: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 267 805 a štatutárny orgán dlžníka: Ing. Bohumíra Radu, Boskovštejn 6, Jevišovice 671 53, Česká republika, aby v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy správcovi, Ing. Petrovi Veselovskému, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, 917 01 Trnava, poskytli ním požadovanú súčinnosť najmä aby poskytli:

- zoznam majetku dlžníka (vrátane uvedenia, kde sa tento majetok nachádza), ktorý podpíše a výslovne uvedie, že všetky údaje sú pravdivé a úplne, podpis musí byť úradne overený;

- zoznam záväzkov dlžníka, ktorý podpíše a výslovne uvedie, že všetky údaje sú pravdivé a úplne, podpis musí byť úradne overený;

- zoznam spriaznených osôb dlžníka s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásením, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné;

- zmluvný prehľad dlžníka;

- dlžníkove obchodné knihy (účtovný denník, hlavná kniha so zostatkami, pokladničná kniha), karty hmotného majetku, inventarizáciu hmotného majetku, skladové hospodárstvo, daňové priznania k dani z príjmu právnických osôb (súvaha a výkaz ziskov a strát), daňové priznania k dani z pridanej hodnoty, daňové priznania k dani z motorových vozidiel, a to za posledných 5 rokov odo dňa vyhlásenia konkurzu;

- zmluvy uzavreté dlžníkom za posledných 5 rokov odo dňa vyhlásenia konkurzu,

v opačnom prípade súd nariadi predvedenie na súd, za účelom podania vysvetlenia alebo uznesením uloží pokutu do 165.000 eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/33/2014
 • ICS 2114227429
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Natália Ševčíková