Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 467828

NESIA Interier Consulting s.r.o.

 • Konanie č. 467828
 • Vydaný 24.4.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 83 z roku 2015 4.5.2015
 • Úpadca NESIA Interier Consulting s.r.o.
  IČO: 45857733
  Račianska 22/A
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: NESIA Interier Consulting s.r.o., so sídlom Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 45 857 733, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: NESIA Interier Consulting s.r.o., so sídlom Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 45 857 733

Rozhodnutie

Súd nahrádza súhlas skupiny č.2- nezabezpečení veritelia s reštrukturalizačným plánom dlžníka NESIA Interier Consulting s.r.o., so sídlom Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 45 857 733, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 01.04.2015 a ktorý je prílohou tohto uznesenia.

Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka NESIA Interier Consulting s.r.o., so sídlom Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 45 857 733 v znení, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 01.04.2015.

Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka NESIA Interier Consulting s.r.o., so sídlom Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 45 857 733.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2R/3/2014
 • ICS 1114222371
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová